Undersøgelse over apotekernes driftsforhold for 2020

20. april 2022

Ved ændringen af apotekerloven i 2015 blev det muligt for apotekere at etablere frivillige (dvs. ikke-tilskudsberettigede) filialer og apoteksudsalg i en radius på maksimalt 75 km fra moderapoteket. Ultimo 2014 (altså inden den nye apotekerlov blev vedtaget) var der i Danmark 312 receptekspederende enheder. Ultimo 2020 var dette antal steget til 512. Ligeledes har den nye apotekerlov betydet, at apotekere, der efter 1. juli 2015 af Lægemiddelstyrelsen meddeles bevilling til at drive flere apoteker, ikke modtager særlig godtgørelse for drift af de nytildelte bevillinger. Disse bevillinger benævnes herefter tillægsbevillinger.

Apoteksbevillinger, der af Lægemiddelstyrelsen er meddelt en apoteker, der i forvejen driver apotek, før 1. juli 2015 benævnes supplerende enheder. Tilskuddet til de supplerende enheder nedtrappes gradvist indtil ultimo 2021, hvorefter der ikke længere gives tilskud til apotekere med mere end en bevilling.

Beløbsgrænsen, der afgør, hvorvidt et apotek betaler udligningsafgift eller modtager udligningstilskud, var i 2020 37.931.721 kr. Udligningsordningen genererede i 2020 et "overskud", der medfinansierer udbetalingen af filial- og apoteksudsalgsgodtgørelser.

Denne undersøgelse af apotekernes driftsforhold for 2020 bygger på de regnskabsindberetninger, som apotekerne skal udarbejde ifølge § 47 i lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018 om apoteksvirksomhed, bekendtgørelse nr. 863 af 23. august 2019 om aflæggelse af apoteksregnskab og bekendtgørelse nr. 879 af 17. december 1991 om apotekernes varelageropgørelse. Regnskaberne er udarbejdet i henhold til Lægemiddelstyrelsens vejledning til apotekernes regnskaber af januar 2021.

Undersøgelsen omfatter 230 apoteker. Af disse havde 162 apoteker i alt 291 tilhørende apoteksfilialer. Primo 2020 var der 230 apoteker, mens der ultimo året var 228 apoteker, da 2 apotek er blevet nedlagt. Der var primo 2020 10 supplerende enheder samt 19 tillægsbevillinger, mens der ultimo 2020 var 7 supplerende enheder samt 26 tillægsbevillinger.

Disse er medregnet som apoteker og indgår dermed i det samlede antal af apoteker. Der har i alt været 201 koncerner (dvs. apoteker med supplerende enheder eller tillægsbevillinger).

På grund af ejerskifte, strukturændringer m.v. er undersøgelsen baseret på 243 apoteksregnskaber.

Link til rapport: Undersøgelse over apotekernes driftsforhold 2020 (pdf)