Lægemiddelstyrelsen søger medlemmer til Rådet for Lægemiddelovervågning

7. december 2016, Opdateret 9. januar 2017

Ansøgningsfristen for medlemmer til Lægemiddelstyrelsens Råd for Lægemiddelovervågning er rykket til fredag den 13. januar 2017


Lægemiddelstyrelsen søger dedikerede personer til Rådet for Lægemiddelovervågning, der skal være med til at styrke arbejdet med lægemiddelovervågning i Danmark og i det fælles europæiske arbejde.

Lægemiddelstyrelsen vil skabe værdi for borgerne blandt andet ved at styrke arbejdet med overvågningen af lægemidler og herigennem styrke lægemiddelsikkerheden.

God lægemiddelovervågning kræver stærkt samarbejde på tværs af sektorer og institutioner, hvor viden og erfaringer kan samles og bruges systematisk til at skabe sammenhæng i arbejdet.

Vi søger repræsentanter for blandt andre læger og andre sundhedspersoner, patienter og forbrugere generelt, lægemiddelindustrien, apotekere og andre lægemiddelforhandlere, som i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen vil være med til at udvikle og skabe gode og solide betingelser for den bedst mulige lægemiddelovervågning til gavn for samfundet.

Rådets opgaver

Rådets medlemmer skal tænke visionært og på baggrund af viden, diskussion og analyse komme med konstruktive bud på, hvordan vi fremadrettet sikrer bedst mulig lægemiddelsikkerhed for medicinbrugere.

Det forventes, at rådet medvirker til:

  • At øge kvaliteten i bivirkningsovervågningen/lægemiddelovervågningen
  • At skabe dialog mellem medicinbrugere, sundhedspersoner og myndigheder
  • At forebygge bivirkninger og fremme sikker anvendelse af lægemidler (risikominimering).

Rådets medlemmer vil få indflydelse på mødefrekvens, mødeform -og indhold for at sikre den største værdi af rådets arbejde.

Rammer

Rådet for Lægemiddelovervågning består af højst 11 medlemmer, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 2.

Blandt medlemmerne skal der være repræsentanter for sundhedspersoner, lægemiddelvirksomheder, apotekere og andre detailforhandlere af lægemidler, patienter og forbrugere, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 2.

Der vil ved udpegningen af medlemmer blive lagt vægt på viden om, praktisk erfaring med og interesse for lægemiddelsikkerhed og bivirkningsområdet. Medlemmerne bliver udpeget på baggrund af personlige kompetencer og relevant erfaring.

Der udbetales ikke vederlag til medlemmerne af rådet. Befordringsgodtgørelse ydes efter Statens regler.

Formand, sekretariat og møder

Lægemiddelstyrelsen udpeger en formand for Rådet for Lægemiddelovervågning blandt rådets medlemmer, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 3. Lægemiddelstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Rådet.

Ansøgninger

Ansøgninger kan sendes til specialkonsulent Mai Frederiksen Raun, Send en mail.

Ansøgninger skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 13. januar 2017.

Nærmere oplysninger om rådets arbejde kan fås ved henvendelse til:

  • Specialkonsulent Mai Frederiksen Raun, Send en mail, tlf.nr. 4488 9558,
  • Chefkonsulent Morten Dahl Nielsen, Send en mail, tlf.nr. 4488 9520 eller
  • Enhedschef Janne Lehmann Knudsen, Send en mail, tlf.nr. 7755 7710.

Lægemiddelstyrelsen udpeger medlemmerne af Rådet for Lægemiddelovervågning efter offentligt opslag, og medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen.

Rådet for Lægemiddelovervågning nedsættes af Lægemiddelstyrelsen i medfør af lægemiddellovens § 101, stk. 3.