Lægemiddelstyrelsen søger nye, lægefaglige medlemmer til Medicintilskudsnævnet

30. marts 2017

Er du læge og brænder for rationel anvendelse af lægemidler? Så skal du måske være et af de nye medlemmer af Medicintilskudsnævnet.

Lægemiddelstyrelsen indkalder forslag til lægefaglige medlemmer af Medicintilskudsnævnet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2021.

Enhver kan stille forslag om, hvem der skal være lægefagligt medlem af Medicintilskudsnævnet, herunder bringe sig selv i forslag.

Medicintilskudsnævnets opgaver

Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i sager om tilskud fra regionerne til borgernes køb af lægemidler - såvel generelle tilskud som individuelle tilskud.

Medicintilskudsnævnets opgaver er især:

  • At rådgive Lægemiddelstyrelsen i sager om ansøgning fra virksomheder om generelt eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler
  • At rådgive Lægemiddelstyrelsen i relation til periodiske og ad hoc revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus
  • At rådgive Lægemiddelstyrelsen om individuelle medicintilskud til patienter (enkelttilskud, forhøjet tilskud og terminaltilskud) efter ansøgning fra læger

Nævnet er nedsat i medfør af sundhedslovens § 155.

Forretningsorden for nævnets arbejde er fastsat i bekendtgørelse nr. 167 af den 14. marts 2001 som ændret ved bekendtgørelse nr. 143 af den 7. marts 2005.

Medlemmer og kompetencer

Medicintilskudsnævnet består af højst 8 personer, heraf op til 6 læger, hvoraf mindst 2 skal være alment praktiserende læger. Derudover er der et medlem, der repræsenterer patient- og forbrugerinteresser og et medlem indstillet af Regionernes Lønnings og Takstnævn. De lægefaglige medlemmer udpeges af Sundhedsministeren efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen. Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen.

Ved udpegningen bliver der lagt vægt på lægens viden om, praktisk erfaring med og interesse for fornuftig ordination af medicin i almindelighed og medicintilskudsområdet i særdeleshed samt på, at nævnet sammensættes således, at nævnet får en bred lægemiddelfaglig ekspertise.

Ved udpegningen bliver der desuden lagt vægt på, at medlemmerne ikke må have økonomiske eller andre interesser i lægemiddelindustrien, som kan gøre dem inhabile.

Formand, sekretariat og møder

Sundhedsministeren udpeger blandt medlemmerne en formand for Medicintilskudsnævnet.

Lægemiddelstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Medicintilskudsnævnet.

Nævnet holder 1 møde om måneden. Formanden kan beslutte at holde ekstraordinære møder. Møderne afholdes normalt i Lægemiddelstyrelsens lokaler på Islands Brygge, København.

Indsendelse af forslag

Forslag til medlemmer skal sendes til Lægemiddelstyrelsen senest 1. maj 2017.

Forslag (vedlagt CV og oplysninger om eventuelle interessekonflikter) skal sendes til Send en mail eller til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Yderligere oplysninger

Honorering af medlemmerne sker efter Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag mv.

Man kan læse nærmere om nævnets arbejde på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Man kan også rette henvendelse til Sektionsleder for Medicintilskud, Karen Kolenda på telefon 44 88 93 48 eller Send en mail, eller til specialkonsulent Ulla Kirkegaard Madsen på telefon 44 88 93 50 eller Send en mail.