Veterinærmedicinsk medlem til Lægemiddelnævnet

28. september 2017

Lægemiddelstyrelsen indkaldte den 25. august 2017 forslag til medlemmer af Lægemiddelnævnet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2021. Fristen for forslag til medlemmer af nævnet udløb den 15. september 2017 kl. 12.00.

Lægemiddelstyrelsen har ikke modtaget et tilstrækkeligt antal veterinærmedicinske kandidater inden fristens udløb, og ønsker derfor at indkalde yderligere forslag til veterinærmedicinske kandidater.

Indsendelse af forslag til veterinærmedicinske kandidater

Forslag skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 12. oktober 2017 kl. 12.00.

Forslag sendes til Send en mail eller til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Vedlagt CV og oplysninger om eventuelle interessekonflikter.

Lægemiddelnævnets opgaver

Lægemiddelstyrelsen kan rådføre sig med Lægemiddelnævnet i konkrete sager om vurderingen af lægemidler til mennesker og dyr.

Det betyder i praksis, at Lægemiddelnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i sager om:

  • Ansøgning om, ændringer i og tilbagekaldelse af markedsføringstilladelser til lægemidler
  • Overvågning af bivirkninger og andre risici ved lægemidler,
  • Afvejning af et lægemiddels fordele over for dets risici og
  • Kliniske forsøg med lægemidler.

Det er forventningen, at også mere generelle problemstillinger vil blive forelagt nævnet.

Sundhedsministeren kan henlægge yderligere opgaver til Lægemiddelnævnet.

Nævnet er nedsat i medfør af lægemiddellovens § 96 og § 98.

Medlemmer og kompetencer

Lægemiddelnævnet består af højst 15 medlemmer, hvoraf to medlemmer skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser. Medlemmerne udpeges af Sundhedsministeren efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelnævnets medlemmer skal besidde en bred intern medicinsk eller veterinær medicinsk ekspertise samt farmaceutisk ekspertise vedrørende lægemiddelfremstilling. Vi ser også gerne medlemmer med kendskab til og erfaring med daglig klinisk kontakt. Endvidere efterspørges særlig ekspertise i lægemiddelsikkerhed herunder farmakoepidemiologi. Nævnets patient- og forbrugerrepræsentanter forventes at have en generel viden om lægemidler.

Medlemmerne bliver udpeget på baggrund af deres personlige kompetencer. For nævnets faglige medlemmer bliver der lagt vægt på såvel baggrund som dokumenteret videnskabelig erfaring og kendskab til de regulatoriske processer vedrørende godkendelse og overvågning af lægemidler.

Medlemmerne må ikke have økonomiske eller andre interesser i lægemiddelindustrien, som kan indvirke på deres upartiskhed, jf. lægemiddellovens § 102, stk. 1.

Formand, sekretariat og møder

Sundhedsministeren udpeger blandt medlemmerne en formand og en næstformand for Lægemiddelnævnet.

Lægemiddelstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Lægemiddelnævnet. Nævnet holder 6-10 møder om året.

Møderne afholdes enten som virtuelle møder eller i Lægemiddelstyrelsens lokaler på Islands Brygge, København

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om forretningsorden for Lægemiddelnævnet (BEK nr. 1214 af 1/10/2013) fastsætter regler om Lægemiddelnævnets virke.

Honorering af medlemmerne sker efter Moderniseringsstyrelsens cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Nærmere oplysninger om nævnets arbejde kan fås ved henvendelse til:

Enhedschef Mette Aaboe Hansen
Telefon 22 81 95 55 eller mail Send en mail

eller

Enhedschef Nikolai Constantin Brun
Telefon 25 26 52 88 eller mail Send en mail.