Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2006

17. april 2007

Lægemiddelstyrelsens resultatkontrakt for 2006 med Indenrigs- og Sundhedsministeriet omfatter 12 mål sammensat af 28 resultatkrav og 58 delkrav. Herudover findes der i resultatkontrakten 1 initiativområde.

Den del af årets faglige resultater, der er omfattet af resultatkontrakten, er samlet set tilfredsstillende opfyldt, idet Lægemiddelstyrelsen har opnået 93,8 point ud af 100 mulige point. Initiativmålet blev opfyldt tilfredsstillende. Årets omkostninger er skønsmæssigt fordelt på de hovedopgaver, som resultatkravene er knyttet til. Vi vurderer, at der er god sammenhæng mellem ressourceforbrug og målopfyldelse. For så vidt angår godkendelse af lægemidler, er sammenhængen mindre entydig, idet målopfyldelsen skyldes et betydeligt antal uforudsigelige vakancer på kritiske områder i løbet af året, uden at dette afspejles i omkostningerne.

Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2006