Resultatkontrakt 2018 for Lægemiddelstyrelsen

14. juni 2018

Resultatkontrakten er indgået mellem Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældre- ministeriet og gælder for 2018. Resultatkontakten er et redskab til at skabe transparens omkring nytte og resultater. Det gælder internt over for medarbejdere og eksternt over for det politiske niveau, borgere og lægemiddelindustrien.

Lægemiddelstyrelsen blev ny-etableret den 8. oktober 2015 med det opdrag at reducere nationale sagsbehandlingstider, intensivere dialogen med omgivelserne og opnå en stær-kere international position. 1. juli 2017 trådte den justerede gebyrstruktur på gebyrområ-det for lov om lægemidler i kraft, der bl.a. indeholdte et ressourceløft til Lægemiddelsty-relsen i form af samlet set højere gebyrtakster. Gebyrstigningerne var en af de ressource-mæssige forudsætninger for, at Lægemiddelstyrelsen kan realisere sin mission, vision og strategi for 2017-2021. Dertil kommer en ambitiøs leantransformation og et stærkt sats på ledelse og kompetencer. 2018 er således det andet år i strategiperioden, hvor Lægemid-delstyrelsen bl.a. har fokus på at komme i mål med konsolideringen, jf. afsnit 2.2.

Resultatkontrakten vil sammen med andre forretningskritiske mål være udgangspunktet for opfølgningen på Lægemiddelstyrelsens strategiske målbillede og strategi.

Resultatkontrakten er opbygget efter følgende struktur:

  • I afsnit 2 præsenteres Lægemiddelstyrelsens opgaver og strategiske målbillede.
  • I afsnit 3 beskrives visioner og resultatkrav, og målopfyldelsen præciseres.
  • I afsnit 4 er målopfyldelsen præsenteret i skemaform.
  • I afsnit 5 gennemgås omkostningerne i forhold til mål og resultatkrav.
  • I afsnit 6 fremgår kontraktperiode, rapportering på kontakten og kriterier for genforhandling.

Link

Resultatkontrakt 2018 for Lægemiddelstyrelsen (pdf)