Resultatkontrakt 2019 for Lægemiddelstyrelsen

2. juli 2019

Denne resultatkontrakt er indgået mellem Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet og gælder for 2019. Resultatkontakten er et redskab til at skabe transparens omkring nytte og resultater. Det gælder internt over for medarbejdere og eksternt over for det politiske niveau, borgere og øvrige stakeholdere.

Lægemiddelstyrelsens vision er en lægemiddelstyrelse i europæisk topklasse. De faglige forudsætninger er beskrevet i vores strategi 2017-2021. De ressourcemæssige forudsætninger består i hovedsagen af en robust økonomi, en ambitiøs leantransformation samt et stærkt sats på kompetenceudvikling.

Ses der på de hidtidige resultater, er Lægemiddelstyrelsen nået et godt stykke. Det fremgår af årsrapporten for 2018. Resultatkontrakten for 2019 bidrager til yderligere momentum.

Ressourcemæssigt er der opnået et betydeligt løft i kraft af en justeret gebyrstruktur og gebyr-takster for lov om lægemidler i kraft per 1. juli 2017. Dertil har medicinsk cannabis som helt nyt forretningsområde også medført øgede ressourcer. Ny lovgivning har også ført til ændret gebyrstruktur og –takster på området for medicinsk udstyr.

Flere ressourcer gør det dog som nævnt ikke alene. I tillæg er der satset stærkt på ledelses-udvikling i form af bl.a. en ambitiøs leantransformation, markant fokus på kvalitet og leverancer og en højt prioriteret indsats for udvikling af ledelse og kompetencer. Endvidere konsoliderer Lægemiddelstyrelsen sin IT på flere fronter.

Leantransformationens første fase har haft fokus på introducere hele organisationen for elementerne i lean og høste de første erfaringer. I transformationens næste fase er fokus på at opnå større rutine, og en fortsat stræben mod at mestre lean på et niveau, der understøtter leverancer i europæisk topklasse.

Resultatkontrakten vil sammen med Lægemiddelstyrelsens interne forretningskritiske mål være udgangspunktet for opfølgningen på Lægemiddelstyrelsens strategiske målbillede1 og strategi.

Resultatkontrakten er opbygget efter følgende struktur:

  • I afsnit 2 præsenteres Lægemiddelstyrelsens opgaver og strategiske målbillede (visioner også), og interne topprioriteter
  • I afsnit 3 gennemgås de enkelte resultatkrav, delkrav og målopfyldelsen for de enkelte krav
  • I afsnit 4 beskrives budget og bevillingsforhold
  • I afsnit 5 beskrives kontraktperiode, rapportering på kontakten og kriterier for genforhandling.

Link

Resultatkontrakt 2019 for Lægemiddelstyrelsen (pdf)