Ny samlet liste over euforiserende stoffer reguleret i Danmark

25. februar 2016

Du kan nu finde en samlet liste over euforiserende stoffer, der er undergivet kontrol i Danmark via bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

Listen indeholder stofferne opført på bilag 1 til bekendtgørelsen om euforiserende stoffer nr. 557 af 31. maj 2011 og de stoffer som herefter er reguleret og opført på listen via ændringsbekendtgørelser.

Bilag 1 til bekendtgørelsen om euforiserende stoffer nr. 557 af 31. maj 2011 angiver nummeret på stoffet samt stoffets navn.

I den samlede udarbejdede liste over regulerede euforiserende stoffer er listerne A, B, C, D og E opdelt i fem kolonner:

Kolonne 1 angiver det euforiserende stofs navn.

Kolonne 2 angiver det nummer, det enkelte euforiserende stof får tildelt ved opførelse på listen.

­Kolonne 3 henviser til den stofgruppe, som det euforiserende stof måtte tilhøre. Ud for de stoffer, der i bilag 1 til bekendtgørelsen om euforiserende stoffer nr. 557 af 31. maj 2011 har fået tildelt et nummer, men efterfølgende falder ind under en stofgruppe efter indførslen af gruppevise forbud 4. juli 2012, henvises i stedet til stofgruppen og nummeret er fjernet.

Kolonne 4 angiver andre navne, herunder kaldenavne, trivialnavne og kemiske navne, som det euforiserende stof måtte have. Navnene er adskilt ved semikolon.

­Kolonne 5 henviser til den eller de lister (I-IV) i FN-konventionerne, hvorpå det euforiserende stof måtte være opført, eller til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005, såfremt det i henhold til denne afgørelse er besluttet at undergive stoffet kontrol. Henvisning til FN’s Enkeltkonvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler angives med N og henvisning til FN’s Konvention af 21. februar 1971 om psykotrope stoffer angives med P. Henvisning til Rådets afgørelse angives med EU.

Stofferne angives i alfabetisk rækkefølge. Vi har valgt at indsætte de ekstra kolonner for at gøre listen mere brugbar ved søgning af stoffer, samt at gøre det synligt om stoffet er internationalt eller nationalt reguleret.

Listen vil løbende blive opdateret ved optagelse af nye stoffer via ændringsbekendtgørelser.

Link

Liste over euforiserende stoffer