Tilskud til ernæringspræparater

19. april 2017, Opdateret 15. juni 2023

Sundhedslovens § 159 giver ret til 60 pct. i tilskud til tilskudsberettigede ernæringspræparater, som er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse.

Vejledning om lægens ordination af ernæringspræparater fremgår af Vejledning nr. 115 af 8. december 2006 om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring mv.). Se også Lister over tilskudsberettigede ernæringspræparater.

Ordination af ernæringspræparater med tilskud forudsætter, at lægen vurderer, at patienten som følge af sygdom eller alvorlig svækkelse har et helbredsmæssigt begrundet behov for ernæringspræparater som erstatning for eller supplering af den almindelige kost.

Patientgruppen omfatter ifølge vejledningen bl.a. følgende:

  • Personer med ”svær sygdom", der medfører, at de ikke kan synke eller optage almindelig kost, fx personer med kræft i mund, svælg eller hals, kræft i spiserør og mave og personer med neurologiske lidelser, fx blodprop i hjernen og ALS-patienter og andre patientgrupper, (fx Aids-patienter og andre med kroniske sygdomme ved svær anoreksi eller nedsat optagefunktion i tarmen) med behov for ekstra næringstilførsel.
  • Personer med ”alvorlig svækkelse", hvormed menes tilstande eventuelt forudgået af alvorlig sygdom, hvor personen efter lægens vurdering ikke er i stand til at indtage almindelig mad i tilstrækkelig mængde til at dække behovet for næringsstoffer, og hvor indtagelse af et ernæringspræparat gennem mund eller sonde i en periode er indiceret. Der er typisk tale om personer, som har gennemgået langvarig hospitalsbehandling i forbindelse med belastende kemo- eller stråleterapi, store eller gentagne kirurgiske indgreb eller svære infektioner, der er ledsaget af eller risikerer at være ledsaget af sygdomsbetinget vægttab på mere end 10 pct. i løbet af 3-6 måneder.

Ordination skal ske på en særlig blanket udformet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (i daglig tale en ”grøn recept”). På denne skal lægen anføre:

  • identifikationsoplysninger på patienten
  • autorisations-id på lægen og dennes ydernummer, adresse og telefonnummer
  • ernæringspræparattypen
  • navnet på ernæringspræparatet
  • mængde, dosering og anvendelse fx via sonde.

Den udfyldte ordinationsblanket udleveres til patienten, som herefter kan træffe aftale med leverandører eller forhandlere af det ønskede præparat. Ordinationen kan endvidere efter aftale med patienten indtelefoneres til den ønskede leverandør. Et lægeordineret standardpræparat kan efter aftale med patienten substitueres til et tilsvarende ernæringspræparat i samme mængde, dosering og til samme anvendelse. Se Notat vedrørende ombytning af ernæringspræparater.

Ordinationen er gyldig i 6 måneder og kan benyttes flere gange inden for gyldighedsperioden. Telefoniske ordinationer er dog engangsordinationer.

Remedier til sondeernæring

Remedier til indtagelse af ernæringspræparater via sonde udleveres vederlagsfrit fra sygehuset til patienter, der er under en vis kontrol af sygehuset. Dette vil som hovedregel være tilfældet for patienter med behov for sondeernæring.

Tilskud til ernæringspræparater købt i et andet EU/EØS-land

Har du købt ernæringspræparater i et andet EU/EØS-land, kan du ansøge om tilskud hertil hos regionen du bor i.