Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012

10. april 2013

I årsrapporten for overvågning af bivirkninger kan du læse om en del af det arbejde, Sundhedsstyrelsen udførte på bivirkningsområdet i 2012.

Det overordnede mål for arbejdet med bivirkninger ved medicin er fortsatte forbedringer af lægemiddelsikkerheden. I 2012 har vi arbejdet for forbedringer på en lang række områder, blandt andet inden for kommunikation og åbenhed, analyser af bivirkningsdata og det internationale samarbejde.

Ny EU-lovgivning for overvågning af medicinsikkerhed

I juli 2012 trådte en ny lovgivning på området for lægemiddelovervågning i kraft i EU. Sundhedsstyrelsen har, blandt andet på baggrund af Danmarks EU formandskab, været tæt involveret i arbejdet med at indføre den nye lovgivning.

Formålet med den nye lovgivning er at styrke patientsikkerheden ved at forbedre det nuværende system til overvågning af sikkerheden ved medicin i Europa (se side 20-21).

Som en direkte udvikling af den ændrede lovgivning kan vi se, at flere virksomheder har indberettet bivirkninger vedrørende borgere i 2012 end i de foregående år (se side 5-6 og 20-21).

Offentliggørelse af bivirkningsdata fra den danske bivirkningsdatabase

Som et led i handlingsplanen for styrket lægemiddelovervågning 2011-2013 skal Sundhedsstyrelsen foretage intern behandling af indberettede bivirkningsdata til brug for offentliggørelse af samlede oversigter over bivirkningsdata i anonymiseret form.

Disse oversigter offentliggjorde vi på vores hjemmeside i løbet af juni og juli 2012, hvilket har bidraget til øget åbenhed omkring indberettede bivirkninger (se side 25-26).

Fortsat fokus på at få flere til at melde bivirkninger

For at skærpe opmærksomheden på at indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen lancerede vi i 2012 en bivirkningskampagne rettet mod sundhedspersonale i plejesektoren.

Vi gik også i gang med en kampagne over for medicinbrugere, som også indeholder en opfølgende indsats over for plejepersonalet, og så påbegyndte vi foranalysen til en bivirkningsindsats på psykiatriområdet.

Du kan læse mere om udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra 2009-2012 (se side 5) og om kampagnerne i årsrapporten (se side 28-29).