Lægemiddelstyrelsens Borgerråd

Opdateret 6. juli 2022

Lægemiddelstyrelsen har fokus på aktiv dialog og samarbejde med samfundet for at sikre, at styrelsens arbejde skaber værdi for borgerne. Styrelsen ønsker at prioritere denne inddragelse yderligere, og dette er baggrunden for, at Lægemiddelstyrelsen har nedsat et Borgerråd.

Formålet med Lægemiddelstyrelsens Borgerråd er således at sikre en tættere involvering af borgernes synspunkter og overvejelser med henblik på, at Lægemiddelstyrelsens myndighedsudøvelse i videst muligt omfang inddrager borgerperspektivet.

Rådets opgaver

Flere områder inden for Lægemiddelstyrelsens samlede opgaveportefølje er direkte borgerrettede, og det vil som udgangspunkt være disse, som er omdrejningspunktet for arbejdet i Rådet. Det drejer sig f.eks. om:

 • Indlægssedler/medicininformation
 • Skift til generika/biosimilære lægemidler
 • Bivirkningsindberetning
 • Udleveringstilladelser
 • Medicinpriser
 • Medicintilskud
 • Dataetik, herunder aktiv anvendelse af borgernes sundhedsdata
 • Ekstern kommunikation på diverse platforme, f.eks. om vacciner, forsyningsudfordringer m.v. 

Med henblik på at Lægemiddelstyrelsen kan øge kvaliteten og træfsikkerheden yderligere i styrelsens borgerrettede leverancer, har Rådet til opgave at bidrage med feedback og input inden for de ovenfor nævnte og øvrige relevante områder.

Konkrete eksempler på typer af opgaver, som Rådets medlemmer kan blive involveret i, er f.eks.:

 • Bidrage med feedback på konkrete kommunikationsaktiviteter – form såvel som indhold, f.eks. i forhold til vacciner.
 • Bidrage med feedback på Lægemiddelstyrelsens opgavevaretagelse på direkte borgerrettede områder.
 • Agere testpanel, f.eks. i forhold til nye initiativer.
 • Bidrage med dataetiske overvejelser.

Rådet vil også i relevant omfang blive inddraget i Lægemiddelstyrelsens strategiarbejde, omverdensanalyser m.v.

Perspektivet er nationalt.

Medlemmer og medlemsperiode

Rådet består af ni faste medlemmer:

 • Lægemiddelstyrelsens direktør, som også er formand for Rådet. 
 • Seks repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger under Danske Patienter.
 • To øvrige repræsentanter udpeget af Lægemiddelstyrelsen.

Medlemmerne udpeges for en treårig periode, og der skal minimum gå én udpegningsperiode, før en repræsentant fra samme patientforening igen kan blive repræsenteret.

Øvrige repræsentanter fra Lægemiddelstyrelsen deltager i Rådets møder efter behov, men er ikke formelle medlemmer af Rådet. Deltagelsen afhænger af sagernes faglige indhold og relevans for styrelsens enkelte fagenheder.

Lægemiddelstyrelsens Borgerråd består af følgende medlemmer (udpeget for en treårig periode):

 • Ebbe Henningsen, Bedre Psykiatri
 • Berit Andersen, Epilepsiforeningen
 • Jan Rishave, Nyreforeningen
 • Birthe Byskov Holm, Sjældne Diagnoser
 • Preben Carøe, Parkinsonforeningen
 • Lars Werner, Direktør, Psoriasisforeningen
 • Dorte Chabert, Lungeforeningen

Læs mere om Rådets medlemmer her.

Jan Rishave fra Nyreforeningen blev på Rådets første møde afholdt den 27. januar 2021 udpeget som næstformand.

Lægemiddelstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Rådet.

Udpegning af medlemmer – krav og procedure

Seks repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger under Danske Patienter

Rådets seks repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger udpeges af Danske Patienter.

Danske Patienter skal ved sin udpegning sikre, at sjældne sygdomme og psykiske sygdomme er repræsenteret.

Der lægges generelt vægt på, at det er patient- og pårørenderepræsentanter, som kan repræsentere borger-/patientperspektivet i bredeste forstand og på et mere generelt niveau deltage aktivt i Rådets arbejde. 

To øvrige repræsentanter udpeget af Lægemiddelstyrelsen

Til brug for Lægemiddelstyrelsens udpegning af medlemmer lægges følgende kriterier til grund:

 • Et bredt kendskab til en betydelig del af de områder, der er nævnt i Kommissoriet for Borgerrådet.
 • De skal i udgangspunktet være i stand til at kunne repræsentere borgerperspektivet bredt.
 • De skal i udgangspunktet have erfaringer med at indgå i lignende initiativer.

Lægemiddelstyrelsen har på baggrund af ovenstående anmodet Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet Tænk om hver at indstille et medlem. Medlemmerne er efterfølgende endeligt og formelt udpeget af Lægemiddelstyrelsen.

Mødernes afholdelse

Rådet mødes to-tre gange om året, men der kan efter behov indkaldes til yderligere møder.

Møderne afholdes afhængig af indhold og omfang enten fysisk i Lægemiddelstyrelsen eller virtuelt.

Rådet fastlægger selv formen på møderne, herunder træffer beslutning om invitation af eventuelle relevante gæster. Det er dog Rådets formand, som leder møderne.

Der udarbejdes ikke egentlige referater af Borgerrådets møder, og Rådets møder er ikke offentlige.

Habilitet og tavshedspligt

Da Rådets medlemmer ikke i regi af Borgerrådets arbejde træffer afgørelser/beslutninger i konkrete sager, er spørgsmålet om medlemmernes habilitet ikke relevant.

Rådets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som de får kendskab til som medlemmer af Rådet.

Det er hvert enkelt rådsmedlems ansvar, at det materiale, som den pågældende har modtaget i forbindelse med sin funktion i Rådet, ikke kommer uvedkommende i hænde og forbliver fortroligt.

Når et medlem udtræder af Rådet, tilbageleveres alt fortroligt materiale, som medlemmet har modtaget i sin egenskab af Rådsmedlem.