Medicinsk udstyr og Brexit

7. marts 2019, Opdateret 24. marts 2021
EU flag

UK forlod EU den 31. januar 2020, og en ny handels- og samarbejdsaftale er nu forhandlet på plads. Aftalen trådte i kraft ved overgangsperiodens udløb den 1. januar 2021.

Dermed er UK endegyldigt trådt ud af EU’s indre marked og har nu status som tredjeland. Det fremtidige samarbejde reguleres af aftalen, som ikke indeholder bestemmelser, der specifikt vedrører medicinsk udstyr. Adgangen til at handle med medicinsk udstyr mellem UK og EU er derfor fremover bestemt af aftalens generelle regler for frihandel.

Eksport til UK

For EU-baserede producenter af medicinsk udstyr er der vedtaget en overgangsordning for adgangen til det britiske marked frem mod 30. juni 2023. Frem til denne dato vil CE-mærkning af medicinsk udstyr og in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr fortsat være anerkendt i Storbritannien, ligesom certifikater udstedt af EU-bemyndigede organer fortsat vil være gyldige på det britiske marked.

Fra den 1. januar 2021 vil alt medicinsk udstyr, der markedsføres i Storbritannien, dog skulle registreres hos MHRA, ligesom CE-mærkning ikke længere anerkendes. I stedet skal produktet UKCA-mærkes, hvilket bl.a. kræver, at der udpeges en UK responsible person og for nogle produkters vedkommende et UK approved body. UK er samtidig udtrådt af GDPR, og man bør derfor som eksportør være opmærksom på reglerne for at flytte personfølsomme oplysninger til tredjelande. 

Regeringen i Storbritannien har udgivet en vejledning for importører efter Brexit.

I Virksomhedsguiden fremgår nærmere detaljer om eksportreglerne efter Brexit.

Import til EU

Indførelse af medicinsk udstyr og in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr fra UK til EU’s indre marked kræver, at produktet har et certifikat, der er udsted af et EU-bemyndiget organ, og at producenten har udpeget en autoriseret repræsentant i EU.

Find mere info omkring handels- og samarbejdsaftalen på EU-Kommissionens hjemmeside, hvor der også løbende offentliggøres yderligere information om medicinsk udstyr.

Schweiz, Tyrkiet og EØS-landene

Det er på nuværende tidspunkt uklart, om Schweiz (og til dels Tyrkiet) vil kunne fortsætte EU-samarbejdet om medicinsk udstyr, når den nye MDR-forordning træder i kraft 26. maj 2021. Norge, Island og Liechtenstein er som EØS-lande forpligtede til at efterleve EU’s bestemmelser for det indre marked, og tiltræder derfor MDR på linje med EU-landene.

Konsekvenserne en schweizisk udtræden af samarbejdet om medicinsk udstyr vil formentlig være, at producenter fra Schweiz skal udpege en EU-autoriseret repræsentant og evt. en importør (hvis produktet er produceret i Schweiz).  Det er samtidig usikkert, om certifikater, der er udstedt af et schweizisk bemyndiget organ efter direktiverne, vil være kvalificerede til MDR’s overgangsperiode, som løber indtil 2024. Samme situation gælder, hvis Tyrkiet udtræder af EU-samarbejdet.

Udtræder Schweiz eller Tyrkiet af MDR-samarbejdet, vil landene desuden kunne fastsætte deres egne regler for import af medicinsk udstyr fra EU.

Vejlednings- og fortolkningsmateriale

Lægemiddelstyrelsen har udgivet en FAQ for Brexit og medicinsk udstyr.

Herudover har EU-kommissionen udgivet en række vejlednings- og fortolkningsmaterialer:

Notice to stakeholders – Withdrawal of the United Kingdom and national derogations from the conformity assessment procedures for medical devices

Questions and Answers related to the United Kingdom’s withdrawal from the European Union with regard to industrial products

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...