Apotekernes rolle

1. januar 2022

Både apoteker og apoteksfilialer indgår i forsyningskæden og skal dermed bistå med at forsyne patienterne med cannabisslutprodukter anvist af en læge.

Se nedenfor om særlige forhold vedr. sygehusapoteker og sygehusapoteksfilialer.

Både apoteker og filialer skal:

 • Modtage recepter på cannabisslutprodukter
 • Kontrollere recepter på cannabisslutprodukter
 • Informere om substitution og billigste pakningsstørrelse og i øvrigt vejlede
 • Udlevere cannabisslutproduktet til patienter

Procedurerne ved ekspeditionen af recepter på cannabisslutprodukter minder meget om procedurerne ved ekspedition af recepter på lægemidler. Vejledning om cannabisslutprodukter skal ske ud fra oplysninger om de cannabisslutprodukter, der er en del af ordningen, som mellemproduktfremstillerne og Lægemiddelstyrelsen stiller tilgængelige. Apoteker og sygehusapoteker skal forestå fremstillingen af cannabisslutproduktet, men det er op til den enkelte apoteker at beslutte, om cannabisslutproduktet også skal kunne fremstilles på en filial, eller om filialer skal bestille cannabisslutprodukter fra hovedapoteket til udlevering på filialen.  

Der er i bekendtgørelse om apotekers fremstilling af cannabisslutprodukter fastsat regler for, under hvilke rammer fremstillingen skal ske. Se nærmere nedenfor.

Cannabisslutprodukter skal udleveres til patienten hurtigst muligt. Det vil som udgangspunkt sige inden for 2 åbningsdage. Når en recept indleveres på en filial, tillades som udgangspunkt en leveringstid på 3 dage, hvis filialen ikke selv fremstiller cannabisslutproduktet.

Leveringstiden skyldes, at fremstilling sker efter en læges ordination til en konkret patient. Dette er et helt grundlæggende vilkår for forsøgsordningen.

Sygehusapotekernes rolle

Sygehusapoteker, private sygehusapoteker og deres tilknyttede sygehusapoteksfilialer kan forsyne egne sygehuse med cannabisslutprodukter til behandling af konkrete patienter. 

Både sygehusapoteker og sygehusapoteksfilialer kan:

 • Modtage rekvisitioner på cannabisslutprodukter
 • Udlevere cannabisslutproduktet til egne sygehuse

Sygehusapoteker og sygehusapoteksfilialer skal kontrollere og ekspedere medicinrekvisitioner i henhold til de bestemmelser, der fremgår af kapitel 5 i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis under afsnittet Sygehusapoteker.

Heraf fremgår det bl.a. hvilke regler for apotekers receptekspedition og håndtering, der ligeledes gælder for sygehusapoteker, hvad en rekvisition skal indeholde, hvornår en rekvisition må ekspederes, hvornår fejl skal udbedres og krav om tilrettelæggelse af arbejdsgange og rutiner.

Hvordan fremstilles cannabisslutprodukter ud fra cannabismellemprodukter?

Fremstillingen af et cannabisslutprodukt sker ved en lovfæstet procedure med krav om mærkning med advarsler, mærkning med en række patientrettede oplysninger, information til patienten m.v. (lovens § 18).

 • Opbevares utilgængeligt for børn
 • Advarselstrekant, hvis omfattet af bekendtgørelse om euforiserende stoffer
 • Patientens navn
 • Apotekets navn og dato for ekspeditionen
 • Aktive indholdsstoffer
 • Indikation, dosering og anvendelse, jf. recept
 • Opfordring til at orientere læge om bivirkninger
 • Udlevere et egnet standardmedicinmål, hvor dette ikke følger med mellemproduktet

Fremstillingsproceduren er et grundlæggende vilkår for forsøgsordningen.

Krav til rammerne for apotekers og sygehusapotekers fremstilling af cannabisslutprodukter

I bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers fremstilling af cannabisslutprodukter er der fastsat nærmere regler med krav til rammerne for apotekers og sygehusapotekers fremstilling af cannabisslutprodukter. Der er fastsat krav til kvalitetssikring og dokumentation, organisation og personale, lokaler og udstyr, fremstillingen, dokumentation for fremstilling og til selvinspektion.

Der sondres mellem hvem der må forestå fremstillingen, og hvem der kan være ansvarlig person:

 • Både farmaceuter og farmakonomer må fremstille cannabisslutprodukter. 
 • Den ansvarlige person skal have en naturvidenskabelig akademisk baggrund og relevant erfaring. En farmakonom kan således ikke være ansvarlig for fremstillingsprocessen og herunder frigivelsen af det konkrete produkt.

Tilsyn og kontrol

Lægemiddelstyrelsen fører tilsyn og kontrol med apotekernes og sygehusapotekernes ekspedition af recepter og medicinrekvisitioner og fremstilling af cannabisslutprodukter.