Cannabisprodukter i forsøgsordningen

1. januar 2022

Læger kan ordinere cannabisprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen, og som virksomhederne har gjort tilgængelige for lægens ordination og den efterfølgende fremstilling og udlevering på apoteket.

Begrebsafklaring


Lægen kan ordinere et såkaldt cannabisslutprodukt og på baggrund af lægens recept, fremstiller og udleverer apoteket cannabisslutproduktet.

Apoteket anvender et cannabismellemprodukt til fremstillingen af cannabisslutproduktet.

Cannabismellemproduktet er fremstillet af en mellemproduktfremstiller ud fra et cannabisudgangsprodukt. Det er mellemproduktfremstilleren, som har ansøgt om at få det pågældende cannabismellemprodukt omfattet af forsøgsordningen.

Nærmere information om de cannabismellemprodukter, der er optaget i forsøgsordningen, er tilgængelig følgende steder:

 • på listen over cannabismellemprodukter på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside herunder produktark og evt. patientinformationsark for hvert mellemprodukt.
 • i Lægepraksissystemerne
 • på Medicinpriser.dk

Hvilke produktspecifikke informationer, som vil være tilgængelige de pågældende steder, opridses i det følgende.

Liste over optagne cannabismellemprodukter

Lægerne kan bruge ”Listen over optagne cannabismellemprodukter” til at få et overblik over, hvilke cannabismellemprodukter, der er omfattet ordningen.

På denne liste er der beskrevet navn, styrke, produktform og pakningsstørrelse for det enkelte produkt.  

Produktark

Produktarket er udfyldt af virksomheden (mellemproduktfremstilleren), og oplysningerne på produktarket afspejler oplysningerne på cannabismellemproduktets emballage. Et produktark indeholder således følgende oplysninger:

 • Cannabismellemproduktets navn
 • Deklaration af virksomme bestanddele
 • Hjælpestoffer
 • Produktform
 • Pakningsstørrelse
 • Anvendelsesmåde
 • Tilberedningsmåde. Vejledning om tilberedning er relevant, hvis produktet kræver en tilberedning før den kan anvendes, f.eks. hvis det skal drikkes som te.
 • Opbevaringsbetingelser
 • Opbevaringstid
 • Navn og adresse på mellemproduktfremstilleren
 • Dato for mellemproduktfremstillerens udfyldelse/opdatering
 • Varenummer

Patientinformationsark

Patientinformationsarket er udarbejdet af mellemproduktfremstilleren, hvis den nødvendige information om anvendelse, tilberedningsmåde og/eller angivelse af hjælpestoffer, samt eventuelle tilhørende advarsler, ikke kan anføres på emballagen. Patientinformationsarket skal vedlægges i pakningen for cannabismellemproduktet. 

Produktark og patientinformationsark for optagne cannabismellemprodukter er tilgængelige på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Medicinpriser.dk

At et cannabisprodukt er optaget i forsøgsordningen, er ikke ensbetydende med, at det aktuelt er tilgængeligt for lægers ordination.

Der kan være forhold hos virksomheden, eksempelvis forsyningsvanskeligheder, som gør, at et cannabisprodukt i en periode ikke er tilgængeligt.

Læger kan derfor slå op på www.medicinpriser.dk for at se de cannabisprodukter, der aktuelt er tilgængelige for ordination via lægepraksissystemerne.

Fra forsiden af medicinpriser.dk kan man finde et link til en oversigt over alle de cannabisprodukter, som forventes at kunne fremstilles og udleveres af apoteket. Man kan også komme direkte til oversigten.

Fra oversigten er det muligt at klikke på de enkelte cannabisprodukter og få en oversigt over det pågældende produkts:

 • styrke
 • pakningsstørrelser
 • pris
 • mellemproduktfremstilleren

Klikker man videre på en specifik pakningsstørrelse fremkommer der information om substituerbare cannabisprodukter, hvis der er nogen.

Lægepraksissystemerne

De forskellige lægepraksissystemer vil indeholde oplysninger om cannabisprodukterne. Hvilke informationer der fremgår af systemet kan afhænge af, hvilket system lægen anvender. I lægepraksissystemet vil man kunne se det pågældende cannabisprodukts:

 • ·navn
 • styrke
 • pakningsstørrelse
 • administrationsvej
 • de indikationer, som er omfattet af Lægemiddelstyrelsens vejledning til læger om forsøgsordningen for medicinsk cannabis.

Ønsker lægen at ordinere et cannabismellemprodukt til andre indikationer end dem, der er beskrevet i vejledningen, kan man i nogle lægepraksissystemer vælge indikationer fra en udvidet indikationsliste. Det er dog ikke alle lægepraksissystemer, der stiller den fulde indikationsliste til rådighed.

Derudover er det muligt at angive indikationen i et fritekstfelt. Fritekstfeltet skal dog kun anvendes, hvis lægen ikke kan finde en retvisende indikation på den tilgængelige indikationsliste.

Der vil ikke være foreslåede doseringsforslag tilgængelige for lægen via lægepraksissystemet. Det skyldes, at der ikke er krav om, at mellemproduktfremstilleren skal oplyse, hvordan produktet skal doseres.

Det er således op til den enkelte læge at fastsætte den relevante dosering for patienten ud fra styrkeangivelse, produktform, administrationsvej og sit kendskab til indholdsstofferne og den konkrete patients sygdom, alder, øvrig medicinering mv.