Sikkerhedsrapportering undervejs i kliniske lægemiddelforsøg

Opdateret 1. maj 2024

Den overordnede ansvarlige for forsøget (sponsor) skal sikre, at der opsamles og indberettes information om hændelser, bivirkninger, protokolafvigelser og andre sikkerhedsforhold undervejs i kliniske forsøg.

Forsøgslægen (investigator) skal vurdere kausalitet for alle hændelser og har pligt til at indberette alle alvorlige hændelser til sponsor uden unødig forsinkelse og indenfor 24 timer, medmindre risikotilpasset bivirkningshåndtering er beskrevet i forsøgsprotokollen.

Sponsor skal vurdere om en alvorlige hændelse modtaget fra investigator er forventet og omgående indberette alle formodede alvorlige uventede bivirkninger (SUSAR) direkte til den europæiske EudraVigilance-database jf. frister i forordningens artikel 42. Læs mere under Rapportering af formodede, alvorlige, uventede bivirkninger til EudraVigilance-databasen for kliniske forsøg med lægemidler.

En gang årligt skal sponsor udarbejde og indsende den årlige sikkerhedsrapport (ASR/DSUR) i CTIS.  Sponsor skal i ASR på baggrund af kumulativ sikkerhedsinformation tage stilling til forsøgets sikkerhed, og vurdere hvorvidt forholdet mellem fordele og risici er ændret og om forsøget kan forsætte. ASR skal udarbejdes for alle forsøg. Læs mere under Rapportering af årlige sikkerhedsrapporter i kliniske forsøg. 

Andre sikkerhedsforanstaltninger undervejs i kliniske forsøg, så som nødsikkerhedsforanstaltninger (urgent safety measures), alvorlige og gentagne afvigelser (serious breaches) og tidlig afbrydelse af forsøget (premature end of trial), skal ligeledes indsendes i CTIS.

For yderligere information om lovkrav og vejledning i forhold til sikkerhedsrapportering i kliniske forsøg henvises der til Forordningen (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og EU-Kommissionens spørgsmål-svar dokument som findes på EU Kommissionens hjemmeside EudraLex Volume 10. I Danmark stilles der ikke nationale særkrav i forhold til sikkerhedsrapportering i kliniske forsøg.

Vurdering af alvorlige hændelser og bivirkninger i et klinisk forsøg

Det er afgørende for forsøgsdeltageres sikkerhed samt dataintegriteten, at sponsor, investigator og andet relevant personale forstår og er oplært i processen for vurdering, registrering og rapportering af hændelser og bivirkninger i kliniske forsøg. Processer for vurdering af bivirkninger og definitionerne på relevante begreber skal derfor være tilstrækkeligt beskrevet i forsøgsprotokollen.

Processen for vurderingen af om en hændelse er alvorlig (SAE), relateret (SAR) og om den alvorlige bivirkning er uventet (SUSAR) er beskrevet i figuren nedenfor. Disse processer skal være på plads uagtet en implementering af en risikotilpasset bivirkningshåndtering.

Link til lowdiagram af sikkerhedsrapportering undervejs i kliniske forsøg 

Det skal altid fremgå af forsøgsprotokollen, hvilke bivirkninger og hændelser investigator skal indberette til sponsor, og hvornår dette skal gøres, efter bivirkningen/hændelsen er konstateret.

For yderligere vejledning om vurdering af hændelser og eventuel risikotilpasning af bivirkningshåndtering henvises der til Lægemiddelstyrelsens vejledning om risikotilpasset bivirkningsregistrering og rapportering i kliniske forsøg med lægemidler under forordning (EU) nr. 536/2014.