Behandlerfarmaceuters anmeldelse og ansøgning om tilladelse til at være knyttet til virksomheder

Opdateret 8. september 2023

Her kan du læse om den anmeldelses- og ansøgningspligt, som behandlerfarmaceuter i Danmark har, når de ønsker at drive eller være knyttet til en lægemiddelvirksomhed.

Hvis du både er behandlerfarmaceut og apoteker, er du omfattet af reglerne som apoteker.

Her er 8 vigtige ting, du skal vide om tilknytning:

1. Nogle former for tilknytning skal kun anmeldes til Lægemiddelstyrelsen

Det er ikke alle tilknytninger, der kræver en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. I følgende tilfælde er det nok at anmelde din tilknytning til Lægemiddelstyrelsen, inden du begynder:

  • faglig information (faglige bidrag til presseomtale og spørgeskemaundersøgelser).

  • forskning (deltagelse i kliniske forsøg, test og afprøvninger af medicinsk udstyr samt non-interventionsforsøg). Som behandlerfarmaceut skal du kun anmelde forskning, hvis du har det overordnede ansvar for gennemførelse af et projekt (er primær investigator eller har tilsvarende ansvar), eller du modtager honorar.

  • undervisning

  • foredrag

  • ejerskab (for eksempel aktier) op til 200.000 DKK på erhvervelsestidspunktet i hver enkelt lægemiddelvirksomhed

Lægers tilknytning til industrien

Regler for tilknytning ved deltagelse i paneldebatter


En anmeldelse af en tilknytning bliver som udgangspunkt ikke vurderet af Lægemiddelstyrelsen. Den information, som du indsender, bliver offentliggjort præcis sådan, som du skriver det i anmeldelsen. Oplysninger om tilknytningen bliver offentliggjort kort tid efter indsendelse af anmeldelsen.

2. Alle andre tilknytninger kræver Lægemiddelstyrelsens tilladelse

De tilknytninger, der ikke er en del af anmeldelsesordningen, kræver en forudgående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Sagsbehandlingstiden er normalt 1-2 uger, hvis de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, er fyldestgørende.

Faglige opgaver

Vil du varetage faglige opgaver som for eksempel deltagelse i advisory board (ekspertgruppe), som konsulent eller skrive artikler eller andet materiale for virksomheden, skal du have Lægemiddelstyrelsen tilladelse hertil. Det kan også dreje sig om tillidsposter i en virksomhed.

Ejerskab over 200.000 DKK i en virksomhed

Ønsker du at eje værdipapirer eller have andet ejerskab til en værdi over 200.000 DKK på erhvervelsestidspunktet i en lægemiddelvirksomhed, skal du også have Lægemiddelstyrelsens tilladelse hertil.

3. Anmeld eller ansøg om tilladelse før tilknytningen starter

Hvis du både er behandlerfarmaceut og apoteker, skal du vælge apoteker som profession, når du anmelder eller ansøger om tilladelse til en tilknytning.

Inden din tilknytning starter skal du anmelde eller ansøge om tilladelse til en tilknytning. Du bruger denne blanket til alle typer tilknytning:

Blanket  

Anmeld eller ansøg om tilladelse til tilknytning (blanket)

Skal du i stedet anmelde økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevant aktivitet i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark, skal du bruge denne blanket: Anmeld økonomisk støtte fra virksomhed (blanket)

Deltagelse i virtuelle konferencer skal ikke anmeldes. 

Vejledning

I vejledningen står der mere om anmeldelses- og ansøgningspligten, hvad en tilknytning er, hvilke virksomheder der er omfattet af reglerne og deres informations- og indberetningspligt, samt hvordan Lægemiddelstyrelsens praksis er i forhold til anmeldelser og tilladelser:

Link til vejledning om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder.

4. Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af anmeldelses- eller tilladelsesordningen kan medføre en bøde. Det følger af sundhedslovens § 272 og § 20 i bekendtgørelse  om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr.

Det er altid en konkret vurdering om en overtrædelse skal sendes til politiet med indstilling til bødestraf. I den konkrete vurdering vil indgå en række skøn. For eksempel kan antallet af overtrædelser blive taget i betragtning, ligesom det vil indgå i vurderingen, om der er formildende omstændigheder, eksempelvis hvis virksomheden ikke har overholdt sin informationspligt over for sundhedspersonen.

5. Offentliggørelse af oplysninger

Vi offentliggør alle anmeldte og tilladte tilknytninger. Oplysningerne slettes 2 år efter tilknytningen er ophørt.

Lægemiddelstyrelsen offentliggør blandt andet behandlerfarmaceuters honorar fra en virksomhed. Har en behandlerfarmaceut flere tilknytninger til samme virksomhed, er det det samlede honorar fra virksomheden per kalenderår, der publiceres.

6. Søg i liste over behandlerfarmaceuter med tilknytning til virksomheder

Lægemiddelstyrelsen offentliggør oplysninger om behandlerfarmaceuter tilknytning:

Liste over apotekere, læger, sygeplejersker, behandlerfarmaceuter og tandlæger med tilknytning til virksomheder

7. Meld ændringer

Du skal oplyse Lægemiddelstyrelsen om ændringer i anmeldte eller tilladte tilknytningsforhold.

Meld ændringer om samarbejde med virksomhed (blanket)

8. Søg i lister over omfattede virksomheder

Ved at søge i denne liste over lægemiddelvirksomheder, kan du finde ud af, om en virksomhed er omfattet af tilknytningsreglerne.

Listen indeholder de virksomheder, der har tilladelse efter lægemiddellovens § 7, stk. 1 (markedsføringstilladelse),  tilladelse efter § 39, stk. 1 (virksomhedstilladelse) eller er repræsentant i Danmark for en udenlands virksomhed med en sådan tilladelse. Offentlige sygehuse og Regionernes lægemiddelorganisation AMGROS fremgår af listen, selv om de ikke er omfattet.

Lægemiddelstyrelsen tager forbehold for, at der kan være virksomheder, der er omfattet af tilknytningsreglerne, som ikke fremgår af listen.

Åbenhed om alle tilknytninger

Anmeldelses- og tilladelsesordningen skal understøtte apotekernes generelle habilitet. Reglerne skal understøtte, at apotekere ikke påvirkes af økonomiske eller andre industriinteresser i deres udleveringspraksis eller rådgivning, og har til formål at sikre borgernes tillid til sundhedsvæsenet.

Lovgivning

Sundhedslovens kapitel 61 a: Industrisamarbejde danner den lovmæssige ramme om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder.

De nærmere regler om tilknytning fremgår af bekendtgørelse nr. 814 af 20. juni 2023 om sundhedspersonernes tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr.