Inspektion af ’First in human’-forsøg

21. september 2010, Opdateret 4. november 2013

Forsøg med lægemidler, der gives til mennesker første gang (first in human, FIH), skal, som alle andre lægemiddelforsøg, godkendes af Lægemiddelstyrelsen, før forsøget kan påbegyndes. Lægemiddelstyrelsen inspicerer alle FIH-forsøg, herunder alle forsøgssteder, inden inklusion af den første forsøgsperson.

Inspektion finder sted, når forsøgsstedet er klar, dvs. efter initieringsbesøget og afklaring af eventuelle udeståender i forbindelse med initieringsbesøget.

Fokus på sikkerhedsmæssige aspekter ved inspektion af FIH-forsøg

Det primære formål med den tidlige inspektion er at sikre, at de nødvendige sikkerhedsmæssige aspekter er tilgodeset, inden den første forsøgsperson får behandlingen med det nye lægemiddelstof. Fokus vil derfor være rettet mod:

  1. de fysiske rammer og tilgængelige faciliteter
  2. personalets kompetencer og organisering
  3. aftaler med andre afdelinger, fx intensivafdeling
  4. praktisk sikring af korrekt medicinering, fx forskudt medicinering, dosisniveau
  5. sikkerhedsprocedurer, fx komitéer.

Aftale med intensivafdeling

Det er Lægemiddelstyrelsens holdning, at den forsøgsansvarlige læge (principal investigator) inden opstart af et FIH-forsøg skal have indgået aftale med en intensivafdeling. Dette for at sikre at akut beredskab er tilgængeligt i tilfælde af alvorlige bivirkninger eller hændelser i forbindelse med behandlingen.

Aftalen skal omfatte information om forsøgslægemidlet, forsøgets design (herunder inklusionsrate), og dato for forventet start og afslutning.

Intensivafdelingen skal erklære sig indforstået med gennemførelsen af forsøget, samt at den forsøgsansvarlige læge vil blive informeret, hvis intensivafdelingen forudser kapacitetsmæssige problemer, så forsøgsbehandlingen eventuelt kan aflyses eller udskydes.

Der skal stå i aftalen, at den forsøgsansvarlige læge vil informere intensivafdelingen, hvis der fremkommer væsentlig ny viden vedrørende forsøgslægemidlets sikkerhed, eller der foretages ændringer i forsøgets design eller varigheden af forsøget.

Genoplivningsudstyr

Forsøgspersoner, der deltager i FIH-forsøg skønnes at være udsat for en særlig risiko for alvorlige bivirkninger/hændelser, herunder risiko for hjertestop. Den forsøgsansvarlige læge skal derfor sikre, at det fornødne akutudstyr er let tilgængeligt. I EMA’s guideline vedrørende FIH-forsøg (1) står anført: "Units should have immediate access to equipment and staff for resuscitating and stabilising individuals in an acute emergency."

Det er Lægemiddelstyrelsens holdning, at ‘immediate access’ betyder at genoplivningsudstyret inklusiv defibrillator skal forefindes på behandlingsstuen eller på afdelingen og at personale, der er trænet i brugen af genoplivningsudstyret, skal være til stede når forsøgspersoner behandles. 

(1): EMEA/CHMP/SWP/28367/07, GUIDELINE ON STRATEGIES TO IDENTIFY AND MITIGATE RISKS FOR FIRST-INHUMAN CLINICAL TRIALS WITH INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCTS

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...