Vejledning om opdatering af dokumentation i forbindelse med start af MRP/RUP

Opdateret 11. februar 2021

Lægemiddelstyrelsen skal herved informere om vore generelle retningslinjer i forbindelse med opdatering af evalueringsrapporten før start af den gensidig anerkendelsesprocedure (MRP) samt repeat use procedurer(RUP).

Indhold:

 1. Anmodning om start af MRP eller RUP
 2. Efter en ren national godkendelse
 3. RUP straks efter afsluttet DCP/MRP
 4. Hvis en simplified MRP er mulig
 5. Når der har kørt flere variationer/renewal og/eller den oprindelige godkendelse er flere år gammel
 6. Hvis dokumentationen er i eCTD
 7. Særligt vedrørende Active Substance Master Files (ASMF)

Anmodning om start af MRP eller RUP

Hvis en ansøger ønsker, at Danmark skal agere referenceland (RMS) i en MRP eller RUP, skal der indsendes følgende til Lægemiddelstyrelsen.

 • Et udfyldt anmodningsskema (request form), som findes her på siden.
 • Udkast til ansøgningsskema for MRP/RUP proceduren.
 • Oversigt over eventuelle ændringer siden den initiale godkendelse (appendix 1).
 • Opdateret dokumentation eller en angivelse af seneste eCTD sekvens.

Disse skal sendes til via en e-mail til adressen Send en mail eller via CESP/post, hvis anmodningen indeholder opdateret dokumentation.

Lægemiddelstyrelsen vil herefter kvittere for modtagelsen og, hvis det er påkrævet, starte opdateringen af assessmentrapporten.

Før det er aftalt med Lægemiddelstyrelsen, skal ansøger ikke indsende selve ansøgningen om markedsføringstilladelsen til de nye CMS-lande.

Efter en ren national godkendelse:

Under den nationale procedure opdateres evalueringsrapporten ikke løbende efter hver fase. Denne vil først blive opdateret, når der er en intention om at anvende markedsføringstilladelsen i en efterfølgende gensidig anerkendelsesprocedure (MRP).

Opdatering vil da finde sted efter, at markedsføringstilladelsen er blevet udstedt, og efter at opdateret dokumentation er blevet indsendt til Lægemiddelstyrelsen.

Den opdaterede dokumentation skal inddrage alle relevante ændringer, som har givet anledning til spørgsmål fra Lægemiddelstyrelsen under den primære vurdering og efterfølgende spørgsmål-svar runde(r). Det samme gælder, hvor variationer er blevet godkendt inden igangsætning af en MRP.

Lægemiddelstyrelsen vil, med mindre andet er aftalt, overholde 90 dages fristen beskrevet i artikel 28 i Direktiv 2001/83/EF (human)/Artikel 32 i Direktiv 2001/82/EF (vet.) til opdatering af Evalueringsrapporter/assessmentrapporter før igangsætning af en MRP.

Det forudsættes, at dokumentationen er blevet korrekt opdateret af ansøger med en præcis opsummering af alle ændringer.

Den opdaterede dokumentation skal kun indeholde ændringer forårsaget af spørgsmål fra Lægemiddelstyrelsen, godkendte variationer eller ændringer som i øvrigt er accepteret på forhånd af Lægemiddelstyrelsen.

Opdateret dokumentation kan først indsendes efter godkendelse af eventuelle variationer, der er indsendt efter udstedelse af markedsføringstilladelsen.

Det er ikke hensigten på ny at vurdere den indsendte dokumentation i forbindelse med opdateringen af assessmentrapporten(AR), ligesom det heller ikke er intentionen at rejse nye indvendinger.

Fordele ved denne praksis

Lægemiddelstyrelsen har oplevet en del tilfælde, hvor MRP er blevet igangsat, uden at dokumentationen af ansøger er blevet opdateret i overensstemmelse med de indvendinger, der er blevet rejst under den nationale godkendelsesprocedure. Som konsekvens heraf har der været uoverensstemmelse mellem assessmentrapport og firmaets dokumentation.

Denne praksis vil sikre bedre konsensus mellem ansøger og Lægemiddelstyrelsen i MRP forløbet og dermed sikre bedre overensstemmelse med procedurens intentioner, som disse er beskrevet i EU-lovgivningen.

RUP straks efter afsluttet DCP/MRP

Vi tager i forbindelse med vurderingen af ansøgers indsendte Request Form for MRP/RUP stilling til, om der er behov for opdatering af AR eller f.eks. assessmentrapporterne fra den oprindelig procedure vil kunne genanvendes.

Forhold der ligeledes vil kunne spille ind er, om der er kommet ny lovgivning og/eller der på EU plan er truffet afgørelser, der skal tages højde for, før start af en RUP.

Hvis en simplified MRP er mulig

Lægemiddelstyrelsen vil følge de krav, som CMS stiller til assessmentrapporten, da ansøgningen jo er ny for de(t) pågældende medlemsland(e).

Når der har kørt flere variationer/renewal og/eller den oprindelige godkendelse er flere år gammel

Hvis en godkendelse ligger flere år tilbage og/eller der er kørt flere variationer/renewal, vil det oftest være nødvendigt at udarbejde en opdateret assessmentrapport. Det er vigtigt, at anmodningen er korrekt udfyldt, således at vi har det rigtige billede af dossierets status, således at evt. mangler f.eks. i forhold til gældende lovgivning henholdsvis EU guidelines kan vurderes og diskuteres, før opdatering af AR påbegyndes.

Samme forhold som nævnt under ”efter ren national godkendelse ” er gældende vedrørende indsendelse af opdateret dokumentation.

Hvis dokumentationen er i eCTD

Er dokumentationen håndteret i eCTD, og har Lægemiddelstyrelsen derigennem et opdateret dossier, skal dokumentationen ikke indsendes. I sådanne tilfælde placeres kun anmodning om MRP/RUP samt øvrig ny dokumentation i en eCTD-sekvens (indikér tydeligt sekvensnr.).

eCTD-dossieret betragtes som opdateret, hvis alle afviste og tilbagetrukne ændringer er sat tilbage til den oprindelige tilstand, og alle dele af et evt. tidligere papir-dossier er konverteret til eCTD, og Lægemiddelstyrelsen har alle de relevante eCTD-sekvenser.

Særligt vedrørende Active Substance Master Files (ASMF)

Active Substance Master Files (ASMF) skal opdateres efter samme principper som den øvrige dokumentation.

Dokumentationen skal inkludere den seneste opdateret og godkendte version af ASMF. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at den opdateret version af ASMF ikke må indeholde andre ændringer end dem, der er godkendt i forbindelse med proceduren. Hvis det er tilfældet, skal disse ændringer godkendes via variationsproceduren inden assessmentrapport kan blive færdiggjort.

Er der ingen opdateret version af ASMF, vil det kunne accepteres at dokumentationen opdateres som et tillæg til den oprindeligt indsendte ASMF med opsummering af spørgsmål/svar og tilhørende dokumenter til den åbne del af ASMF. I sidstnævnte tilfælde vil der eksempelvis efter afslutning af proceduren skulle indsendes variation omhandlende opdatering af ASMF til ny version.

Opsummeringen af ændringer til den lukkede del af ASMF kan indsendes direkte til Lægemiddelstyrelsen af råvarefremstilleren.

Ovennævnte principper gælder også for gentagne MRP'er, og hvor variationer er blevet godkendt mellem gentagne MRP'er.

Det er hensigten, at opsummeringen er en del af firmaets anmodning, som indsendes med den opdaterede dokumentation, og således ikke er en del af dokumentationen.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...