Vejledning om opdatering af evalueringsrapport før start af MRP eller RUP/SRP

Opdateret 10. februar 2023

Denne side er opdateret i forhold til nyt anmodningsskema vedtaget af CMDh i september 2022. Med vedtagelsen af det nye anmodningsskema er det ikke længere et krav at indsende udkast til ansøgningsskema sammen med anmodningen om opdatering af evalueringsrapport. Desuden er siden gennemgående opdateret til gældende praksis og der er tilføjet Eksterne links.


Lægemiddelstyrelsen skal herved informere om vores generelle retningslinjer i forbindelse med opdatering af evalueringsrapporten før start af gensidige anerkendelsesprocedurer (MRP), repeat use procedurer (RUP) eller subsequent recognition procedurer (SRP).

Indhold:

  1. Anmodning om opdateret evalueringsrapport før start af MRP eller RUP/SRP
  2. MRP efter en ren national godkendelse
  3. RUP/SRP straks efter afsluttet DCP/MRP
  4. Særligt vedrørende eCTD
  5. Særligt vedrørende Active Substance Master Files (ASMF)

1. Anmodning om opdateret evalueringsrapport før start af MRP eller RUP/SRP

Send en mail hvis I ønsker, at Danmark skal agere referenceland (RMS) i en MRP eller RUP/SRP. I skal indsende følgende til Lægemiddelstyrelsen:

  • Et udfyldt anmodningsskema (request form). Anmodningsskema findes her på siden.
  • Et udfyldt Appendix I med oversigt over eventuelle ændringer siden den initiale godkendelse. Appendix I findes her på siden.
  • Opdateret dokumentation eller en angivelse af seneste eCTD sekvens.

Hvis der med anmodningen medsendes opdateret dokumentation, skal den dokumentation indsendes via CESP.

Lægemiddelstyrelsen vil herefter starte opdateringen af evalueringsrapporten.

Før det er aftalt med Lægemiddelstyrelsen, skal ansøger ikke indsende selve ansøgningen om markedsføringstilladelsen til de nye CMS-lande.

2. MRP efter en ren national godkendelse

Under den nationale procedure opdateres evalueringsrapporten ikke løbende efter hver fase. Denne vil først blive opdateret, når der er en intention om at anvende markedsføringstilladelsen i en efterfølgende MRP.

Opdatering vil da finde sted, efter at markedsføringstilladelsen er blevet udstedt, og efter at opdateret dokumentation er blevet indsendt til Lægemiddelstyrelsen.

Den opdaterede dokumentation skal inddrage alle relevante ændringer, som har givet anledning til spørgsmål fra Lægemiddelstyrelsen under den primære vurdering og efterfølgende spørgsmål-svar runde(r), hvis ikke dokumentationen allerede ligger korrekt i dossieret. Det samme gælder, hvor variationer er blevet godkendt inden igangsætning af en MRP.

Lægemiddelstyrelsen vil, med mindre andet er aftalt, overholde fristerne beskrevet i artikel 28 i Direktiv 2001/83/EF (human)/Artikel 52 og 53 i Forordning (EU) 2019/6 (veterinær) til opdatering af evalueringsrapporter før igangsætning af en MRP/RUP/SRP.

Det forudsættes, at dokumentationen er blevet korrekt opdateret af ansøger med en præcis opsummering af alle ændringer.

Opdateret dokumentation kan først indsendes efter godkendelse af eventuelle variationer, der er indsendt efter udstedelse af markedsføringstilladelsen.

Det er ikke hensigten på ny at vurdere den indsendte dokumentation i forbindelse med opdateringen af evalueringsrapporten, ligesom det heller ikke er intentionen at rejse nye indvendinger.

3. RUP/SRP straks efter afsluttet DCP/MRP

Vi tager i forbindelse med vurderingen af ansøgers indsendte anmodningsskema for MRP/RUP/SRP stilling til, om der er behov for opdatering af evalueringsrapporteneller om evalueringsrapporternefra DCP/MRP proceduren vil kunne genanvendes sammen med evalueringsrapporter fra eventuelle efterfølgende variationer.

Forhold der vil kunne spille ind er, om der er kommet ny lovgivning og/eller der på EU plan er truffet afgørelser, der skal tages højde for, før start af en RUP/SRP.

Hvis en DCP/MRP godkendelsen ligger flere år tilbage og/eller der er kørt flere variationer/forlængelser, vil det oftest være nødvendigt at udarbejde en opdateret evalueringsrapport.

Det er vigtigt, at anmodningsskemaet er korrekt udfyldt, således at vi har det rigtige billede af dossierets status, således at eventuelle mangler f.eks. i forhold til henholdsvis gældende lovgivning og EU guidelines kan vurderes og diskuteres, før opdatering af evalueringsrapportenpåbegyndes.

Samme forhold som nævnt under ”MRP efter en ren national godkendelse” er gældende vedrørende indsendelse af opdateret dokumentation.

4. Særligt vedrørende eCTD

Hvis dossieret eller dele af dossieret ikke tidligere er indsendt i eCTD format, så skal ansøger opdatere dossieret til eCTD, inden opdateringen af evalueringsrapporten kan startes. 

Er dokumentationen håndteret i eCTD, og har Lægemiddelstyrelsen derigennem et opdateret dossier, skal dokumentationen ikke indsendes. I sådanne tilfælde placeres kun anmodning om MRP/RUP samt øvrig ny dokumentation i en eCTD-sekvens.

eCTD-dossieret betragtes som opdateret, hvis alle afviste og tilbagetrukne ændringer er sat tilbage til den oprindelige tilstand, og alle dele af et evt. tidligere papir-dossier er konverteret til eCTD, og Lægemiddelstyrelsen har alle de relevante eCTD-sekvenser.

5. Særligt vedrørende Active Substance Master Files (ASMF)

Active Substance Master Files (ASMF) skal opdateres efter samme principper som den øvrige dokumentation.

Dokumentationen skal inkludere den seneste opdaterede og godkendte version af ASMF. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at den opdaterede version af ASMF ikke må indeholde andre ændringer end dem, der er godkendt i forbindelse med proceduren. Hvis det er tilfældet, skal disse ændringer godkendes via variationsprocedure inden evalueringsrapportkan blive færdiggjort.

Er der ingen opdateret version af ASMF, vil det kunne accepteres at dokumentationen opdateres som et tillæg til den oprindeligt indsendte ASMF med opsummering af spørgsmål/svar og tilhørende dokumenter til den åbne del af ASMF. I sidstnævnte tilfælde vil der eksempelvis efter afslutning af proceduren skulle indsendes variation omhandlende opdatering af ASMF til ny version.

Opsummeringen af ændringer til den lukkede del af ASMF kan indsendes direkte til Lægemiddelstyrelsen af råvarefremstilleren.

Ovennævnte principper gælder også for RUP’er og SRP’er, og hvor variationer er blevet godkendt mellem RUP’er eller mellem SRP’er.

Det er hensigten, at opsummeringen er en del af firmaets anmodning, som indsendes med den opdaterede dokumentation, og således ikke er en del af dokumentationen.