Forordningen for kliniske lægemiddelforsøg

Opdateret 2. december 2022

Under forordningen skal alle forsøg ansøges i et fælles europæisk system (CTIS), så al information om forsøg i EU er samlet ét sted. Ved forsøg, der ønskes gennemført i flere lande, samarbejder de berørte landes myndigheder om vurderingen. På nationalt plan skal Lægemiddelstyrelsen og etiske komiteer arbejde tættere sammen og koordinere en samlet afgørelse.

Med den nye forordning kommer en række nye tiltag i forhold til ansøgning, tidsfrister og kommunikation med myndighederne, mens centrale principper fra det gældende direktiv 2001/20/EF om god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg fastholdes. Ligeledes videreføres en række kvalitetsstandarder for de forskellige forsøgsfaser og for håndteringen af data.

Der er en overgangsordning, hvilket betyder at man i op til et år efter forordningen er trådt i kraft stadig kan ansøge under den gamle lovgivning. Hvis et igangværende forsøg ikke er afsluttet 3 år efter forordningen er trådt i kraft, skal man overføre sit forsøg til forordningen. Dvs. at forsøg der ikke er afsluttet 31. januar 2025 skal overføres til forordningen. Hvis forsøget ikke overføres inden da, skal det standses, da det ellers udføres ulovligt. EU-Kommissionen har udarbejdet en vejledning til overgangsperioden der findes i afsnit 11 af deres spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar dokumentet findes under Chapter V - Additional documents i den opdaterede EudraLex Volume 10 til forordningen

Forordningen kan læses på EU-Kommissionens hjemmeside. Vi vil også henvise til Kommissionens spørgsmål-svar der findes under Chapter V - Additional documents i den opdaterede EudraLex Volume 10 til forordningen..

Ved ikrafttrædelse af forordningen skal ansøgning om lægemiddelforsøg ikke længere anmeldes direkte til Lægemiddelstyrelsen og de Videnskabsetiske Medicinske Komitéer, men indsendes via CTIS (Clinical Trial Information System). Man vil også modtage svar på ansøgningen i CTIS. Det betyder at al korrespondance omkring en forsøgsansøgning vil foregå i CTIS, og at sponsorer derfor skal være opmærksomme på tidsfrister og svar i CTIS. CTIS kan findes på dette link: https://euclinicaltrials.eu/home. Derfor opfordrer vi til at læse mere om CTIS og deltage i de træningsprogrammer der udbydes- oversigt opdateres løbende på EMAs hjemmeside. Linket finder du her.

Kravene til ansøgningsmaterialet vil blive anderledes ved ikrafttrædelse af forordningen. Derfor opfordrer vi til at være orientereret i Forordningens Annex 1, hvor der er listet, hvilke dokumenter, der skal indsendes.

For at understøtte samarbejdet mellem De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer og Lægemiddelstyrelsen, er Lov om kliniske forsøg med lægemidler vedtaget. Endvidere er der udstedt en Bekendtgørelse om kliniske forsøg med lægemidler.

På denne side vil vores spørgsmål/svar sektion løbende blive opdateret. For alle spørgsmål til part II af ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg, vedrørende deltagerinformation, site suitability, rekruttering, samtykke m.m. henviser vi til De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer.

Spørgsmål og svar vedr. klinisk forsøg forordningen

Kliniske forsøg forordningen gælder for kliniske forsøg med lægemidler på mennesker.

Krav til indsendelse

 • Hvordan skal jeg indsende min ansøgning efter forordningen er trådt i kraft?

Man skal indsende sin ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg til EU-portalen (CTIS – se nedenfor), der skal ikke længere indsendes ansøgning direkte til de nationale myndigheder. Det gælder både ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen og etisk komité. se også nedenfor vedr. overgangsordning det første år.

 • Hvor kan jeg se, hvilke dokumenter der skal indsendes?

I forordningens annex 1 er der listet hvilke dokumenter der skal indsendes. I samme annex, under punkt D17, fremgår det, hvad protokollen skal indeholde. 

 • Hvilke oplysninger skal fremgå af følgebrevet (cover letter) ved indsendelse af ansøgning?

Følgebrevet skal, jf. bilag 1, afsnit B i forordningen, indeholde kerneoplysninger om forsøget såsom EU-forsøgsnummer, protokolkode/nummer, titel og sponsor. Det skal fremgå af følgebrevet, hvem sponsor har uddelegeret GCP-monitoreringen af forsøget til og det skal bekræftes, at monitor forstår dansk. Faktureringsoplysninger kan nævnes i følgebrevet eller uploades som et særskilt dokument i sektionen ”Proof of payment”. Der skal være en liste over alle forsøgslægemidler og hjælpelægemidler i forsøget, med angivelse af deres regulatoriske status (markedsført eller ej). Det skal angives hvor I ansøgningen at referencesikkerhedsdokumenterne (RSI) for de enkelte forsøgslægemidler findes.
Er der nogen særlige omstændigheder ved forsøgets design, forsøgslægemidler eller population, skal det også fremgå af følgebrevet, såsom first-in-human forsøg, decentrale forsøg, forsøg på børn eller særligt sårbare populationer m.fl. For en udførlig liste henviser vi til bilag 1, afsnit B i forordningen, der beskriver krav til indhold af følgebrevet.
Ved en eventuel re-submission skal det oplyses hvilke ændringer der er foretaget i den forbindelse.

 • Skal jeg stadig sende min ansøgning til Lægemiddelstyrelsen og det Videnskabsetiske Komité System efter forordningen træder i kraft?

Den kliniske forsøgsansøgning behandles hos både os og det Videnskabsetiske Komité System ved indsendelse i den nye EU-portal. Derfor skal der ikke indsendes ansøgninger direkte til Lægemiddelstyrelsen eller det etiske komitésystem. Dette gælder dog kun for lægemiddelforsøg. Se dog også spørgsmålet vedr. overgangsordningen. 

 • Hvilke dokumenter skal indsendes på dansk?

I Annex II til EU-Kommissionens spørgsmål og svar dokument fremgår hvilke dokumenter der kan indsendes på dansk eller engelsk for del I. Spørgsmål og svar dokumentet findes under Chapter V - Additional documents i den opdaterede EudraLex Volume 10 til forordningen.

 • Skal forsøg der kun skal foregå i Danmark (danske mononationale forsøg, inklusive forsøg fra non-kommercielle sponsorer) indsendes gennem EU portalen?

Alle lægemiddelforsøg skal indsendes ved gennem EU portalen, se dog vedr. overgangsperiode det første år.

 • Skal alle indsendelser ske gennem portalen, fx årlige sikkerhedsrapporter?

Alle indsendelser i løbet af forsøgets levetid inklusive notifikationer, væsentlige ændringer, årlige sikkerhedsrapporter, afsluttende rapport og resultater skal ske gennem portalen. En undtagelse er dog SUSARS som skal sendes direkte til EudraVigilance databasen. EMA har udarbejdet vejledning og organiseret træning.

 • Hvordan skal igangværende nationale forsøg håndteres – er der en overgangsordning?

Der er en overgangsordning, hvilket betyder at man i op til et år efter forordningen er trådt i kraft stadig kan ansøge under den gamle lovgivning. Hvis et igangværende forsøg ikke er afsluttet 3 år efter forordningen er trådt i kraft, skal man overføre sit forsøg til forordningen. Dvs. at forsøg der ikke er afsluttet 31. januar 2025 skal overføres til forordningen. Hvis forsøget ikke overføres inden da, skal det standses, da det ellers udføres ulovligt. EU-Kommissionen har udarbejdet en vejledning til overgangsperioden der findes i afsnit 11 af deres spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar dokumentet findes under Chapter V - Additional documents i den opdaterede EudraLex Volume 10 til forordningen

EU-portalen (CTIS):

 • Hvordan skal jeg ansøge i EU-portalen (CTIS)?

Vi vil henvise til træningsprogrammet fra EMA. Her gennemgås alle trin ved video og vejledninger. Endvidere har GCP-enheden udarbejdet en CTIS-vejledning

 • Hvor skal sponsor registreres for at anvende EU-portalen (CTIS)?

Sponsor skal være registreret i EMAs system til registrering af organisationer (OMS=Organizational Management Service”), nærmere information herom kan findes på EMAs hjemmeside med information vedrørende træning og forberedelse til anvendelse af CTIS.

 • Hvordan tilknytter jeg forsøgslægemidler og placebo i EU-portalen i forbindelse med ansøgning om et nyt klinisk forsøg?

Alle lægemidler/substanser, der anvendes i forsøget, skal være registreret i EMAs Extended EudraVigilance Medicinal Product Dictionary (XEVMPD), hvorefter det kan tilknyttes forsøget i CTIS. Placebo-produkt kan dog også tastes direkte i CTIS. For de lægemidler, der er registreret i XEVMPD, skal man for udviklingsprodukter kende EU MP number og EU substance number, for at kunne lave tilknytningen til forsøget i CTIS. Markedsførte produkter kan fremsøges fra CTIS vha. flere søgekriterier.

 • Hvordan skal jeg håndtere dokumenter med signatur i CTIS?

Bemærk venligst, at i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 536/2014 er alle data og dokumenter, der leveres i EU-databasen, underlagt ” publication rules”, der blandt andet har til formål at beskytte personoplysninger og kommercielt fortrolige oplysninger. Det er hver brugers ansvar at sikre overholdelse af forordning (EU) 2016/679 og forordning (EU) 2018/1725 ved upload af dokumenter og behandling af personoplysninger i CTIS.

Generelt skal al inklusion af persondata minimeres og såfremt der inkluderes persondata i dokumentversion ”for publication”, skal disse anonymiseres med få undtagelser, hvor informationen er påkrævet at blive publiceret.

Såfremt man indsender signerede dokumenter (fx QP deklaration), skal disse uploades i en version ”not for publication” i tillæg til den version, der uploades ”for publication”.

 • Hvor jeg kan se sagsbehandlingstiderne for min ansøgning?

I CTIS findes der en "Timetable" under den enkelte ansøgning (for initial ansøgning og efterfølgende ændringsansøgninger (substantial modifications). Denne timetable er automatisk genereret, og tager højde for fri- og helligdage i de berørte medlemslande. Samtidig er det værd at bemærke, at nogle frister er dynamiske da de f.eks. afhænger af hvornår vurderingen hos myndighederne er færdig. I kan læse mere om tidsfrister for ansøgninger i EMAs vejledning til CTIS Evaluation Timelines.

Amendments:

 • Er det stadig muligt at indsende et nyt amendment, når jeg allerede har et amendment under sagsbehandling i CTIS?

Nej, for forsøg, der er anmeldt efter forordningen, kan der kun indsendes substantielle amendments (fremover substantielle modifikationer), når der ikke er andre sager under sagsbehandling i EU-portalen. Forsøget skal være godkendt af alle berørte medlemsstater og der må ikke være sagsbehandling vedr. tilføjelse af et nyt medlemsland. Der er lidt større fleksibilitet vedr. del II ændringer. Flere detaljer kan læses i EU-Kommissionens spørgsmål-svar afsnit 3. Spørgsmål og svar dokumentet findes under Chapter V - Additional documents i den opdaterede EudraLex Volume 10 til forordningen

Rapportering af bivirkninger og årlige sikkerhedsrapporter:

 • Hvordan skal jeg indberette SUSARs?

Når forordningen implementeres skal SUSARs rapporteres direkte til EudraVigilance og derved ikke simultant til de deltagende nationale medlemslande. Fremover kan sponsor nøjes med at sende SUSARs fra forsøg godkendt under direktiv 2001/20/EU til EudraVigilance, når forordningen implementeres. Dvs. at vi frafalder vores krav om rapportering direkte til Lægemiddelstyrelsen (DKMAEUDRA). EMA har udarbejdet vejledning og organiseret træning.

 • Hvordan skal jeg indsende årlige sikkerhedsrapporter (ASR)?

Når forordningen implementeres kan årlige sikkerhedsrapporter pr. aktiv substans indsendes i CTIS så de dækker forsøg både ansøgt efter direktivet og forordningen. Der skal blot henvises til EudraCT- og EUCT-numre i følgebrevet. Kravet er dog, at der skal være et forsøg i EU med den aktive substans godkendt efter forordningen. For indsendelse af årlige sikkerhedsrapporter til det Videnskabsetiske Komite System i overgangsperioden må vi henvise til VMK.

GCP-afvigelser:

 • Hvilke krav gælder for rapportering af GCP-afvigelse (serious breaches)?

Jf. EU-forordningen vil der også være krav om at rapportere alvorlige GCP-afvigelser (læs definition på vores side vedr. alvorlige afvigelser). Fremover skal alvorlig afvigelse fra protokol/forordning rapporteres i EU-portalen, I kan se mere i modul 5 under Sponsor Workspace i EMAs online træning.

Transperans:

 • Hvor meget bliver offentliggjort i EU-portalen og databasen (CTIS)?

Som udgangspunkt bliver alt offentliggjort – dog ikke dokumenter indeholdende oplysninger om forsøgets kvalitet (IMPD). Afhængig af forsøgskategorien er det dog muligt at søge om udsættelse af offentliggørelse i forbindelse med forsøgsansøgningen. I kan læse mere på EMAs hjemmeside omkring regler for gennemsigtighed under forordningen, samt se denne præsentation fra EMA omkring håndtering af gennemsigtighedsregler i CTIS (linket åbner en PDF-fil med præsentation). Nedenfor ses en summarisk oversigt over kategorier af forsøg, hvor offentliggørelse af visse dokumenter og oplysninger kan forsinkes:

 • Category 1 trials (pharmaceutical development): Sponsor may opt to defer this up to the time of MA using this trial or up to 7 years after the end of the trial whichever is earlier.
 • Category 2 trials (therapeutic exploratory and confirmatory clinical trials): Sponsor may opt to defer this up to the time of MA using this trial or up to 5 years after the end of the trial whichever is earlier.
 • Category 3 trials (therapeutic use clinical trials): Sponsor may opt to defer up to the time when the summary of results is made public usually 12 months after the end of the trial in the EU.

Ændringslog:

Opdateret 02. december 2022 - Titel rettet fra "Ny europæisk lovgivning for kliniske lægemiddelforsøg træder i kraft 31. januar 2022" til "Forordningen for kliniske lægemiddelforsøg". Samtidig har vi tilføjet henvisning til De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer for spørgsmål til part II af ansøgninger.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...