Vejledning vedrørende udarbejdelse af produktresuméer for farmaceutiske specialiteter til human brug

Opdateret 13. juni 2012

24. januar 2003, revideret 19. januar 2006

I henhold til §3, stk. 10, i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 165 af 13. marts 1995 om markedsføringstilladelse til lægemidler med senere ændringer skal ansøgninger om markedsføringstilladelse til farmaceutiske specialiteter indeholde forslag til produktresumé, som Lægemiddelstyrelsen vurderer sammen med ansøgningen.
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører bestemmelserne om indholdet af produktresuméer og godkendelse af disse i Direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler.

Det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé vedlægges som bilag til markedsføringstilladelsen (§ 16 i ovennævnte bekendtgørelse).

Produktresuméer udarbejdes i henhold til EU-vejledningen: "A Guideline on Summary of Product Charateristics", september 2009, Notice to Applicants, European Commission, kaldet SPC-guidelinen i vejledningen.

Der skal udarbejdes et produktresumé for hver lægemiddelform af en farmaceutisk specialitet.
Produktresuméet for den enkelte lægemiddelform kan indeholde flere styrker/pakningsstørrelser.

Nummerering og overskrifter for de enkelte afsnit skal overholdes. Der skal anføres oplysninger under hvert punkt. Dette kan dog f.eks. være: Oplysninger/erfaring savnes eller ingen.

Produktresuméet skal være på dansk.

Vejledningen gælder også for naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, hvor det er relevant.

Lægemiddelstyrelsen kræver, at der på ansøgningstidspunktet for variationsansøgninger uanset procedure (national, gensidig anerkendelse eller decentral) indsendes en elektronisk version af forslag til revideret produktresumé med fremhævede ændringer.
Forslaget sendes enten på diskette sammen med ansøgningen eller til godkendelse@dkma.dk med reference til ansøgningen.

PRODUKTRESUMÉ

0. D.SP.NR.

Ved udstedelse af markedsføringstilladelse til en ny farmaceutisk specialitet tildeles D.sp.nr. af Lægemiddelstyrelsen. For nye styrker og lægemiddelformer af allerede registrerede præparater anføres det af firmaet.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Et lægemiddels navn består udelukkende af navnet, som kan være et særnavn eller et af Lægemiddelstyrelsen fastsat fællesnavn med tilføjelse af firmanavn eller -mærke for indehaveren af markedsføringstilladelsen.
Styrke og lægemiddelform er ikke en del af lægemidlets navn, heller ikke hvis præparatet findes i flere lægemiddelformer og styrker.

Hvis der i teksten anføres egenskaber for den aktive substans, anvendes INN-navn (International Nonproprietary Name) eller fællesnavnet for den aktive substans.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Kvalitativ og kvantitativ sammensætning:

Den fuldstændige kvalitative og kvantitative sammensætning med hensyn til aktive indholdstoffer anføres med danske navne. De aktive indholdsstoffer skal betegnes i henhold til DLS med INN-navnet (International Nonproprietary Name), det i DLS fastsatte navn, BAN (British Approved Name), USAN (United States Adopted Name) eller den kemiske betegnelse.

Kvalitativ og kvantitativ deklaration af salte, hydrater og estere, se SPC-guidelinen.

Hjælpestoffer skal ikke nævnes, men en af følgende standardsætninger bør anføres under dette punkt:

"Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1."

"Hjælpestoffer se pkt. 6.1."

Styrke:

Styrken anføres i henhold til "Mærkningsbekendtgørelsen."

Styrken pr. dosis bør altid fremgå (dosisenhed, afmålt dosis eller ”pust” for inhalationspræparater, pr. volumenenhed eller pr. vægtenhed, pr. dosis efter rekonstitution, pr. enkeltdosisbeholder, pr. ml koncentrat, totalindhold i plaster/afgift over 24 timer).

Forskellige styrker af samme lægemiddel skal anføres efter samme principper f.eks. 250 mg og 500 mg. Anvendelse af decimaler skal begrænses, hvor dette let lader sig gøre f.eks. 250 mikrogram i stedet for 0,25 mg. Styrken for et lægemiddel i flere styrker, som indeholder mere end 1 enhed, anføres i samme enhed for sammenlignelighedens skyld, f.eks. bør 250 mikrogram, 1 mg og 6 mg anføres som 0,25 mg, 1 mg og 6 mg.

3. LÆGEMIDDELFORM

Lægemiddelformen skal beskrives ved hjælp af "Standard Terms", DLS (gældende version).

Lægemiddelformen bør ikke indeholde henvisninger til administrationsvej eller beholder, med mindre disse er en del af en Standard Term, eller beholderen er den eneste mulighed for at skelne mellem identiske lægemidler.

Beskrivelse af lægemidlets udseende bør anføres her (farve, form, mærkning, etc.)

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Her anføres indikationen for den primære sygdom. Der skal skelnes mellem behandling, primær profylakse, sekundær profylakse og diagnostiske formål.

Målgruppen for behandlingen skal så vidt muligt defineres.
(Omfatter målgruppen andre end dem, der indgår i de kliniske studier, skal dette retfærdiggøres i ansøgningen).

Indikationen skal så vidt muligt beskrives i henhold til WHO terminologi (Lægemiddelstyrelsen: "Klassifikation af sygdomme").

Hvis det er nødvendigt, bør følgende standardsætning anføres:

"Dette lægemiddel er kun til anvendelse som diagnostikum."

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Der anføres dosering for specifikke patientgrupper, voksne, ældre og børn for alle administrationsveje/metoder og indikationer.

Følgende oplysninger om doseringen skal altid anføres, hvor det er relevant:
1) Doseringen anføres entydigt, f.eks. mg eller mg/kg eller ml/kg eller mg/m2.
2) Doseringen angives entydigt f.eks. 30 mg 3 gange daglig eller 30 mg med 8 timers mellemrum eller 90 mg fordelt på 3 doser/24 timer.
3) Der anføres initial- og vedligeholdelsesdosis.
4) Den maksimale anbefalede daglige enkeltdosis/totale daglige dosis.
5) Dosistitrering.
6) Dosisinterval og behandlingslængde/virkningsvarighed. Evt. forholdsregler /oplysninger om symptomvarighed i forhold til behandlingens varighed.
7) Information om aftrapning ved seponering, hvis det er relevant.
8) Oplysninger om dosisjustering i henhold til kliniske symptomer og/eller Laboratoriekontrol samt evt. interaktioner.
9) Oplysninger om samtidig fødeindtagelse.
10) Oplysninger om begrænset udlevering.

En kort beskrivelse af administrationsmetoden bør anføres her.

Børn:

Hvis der ikke er udført studier, eller der savnes erfaring med lægemidlet til børn, skal en af følgende standardsætninger anføres:

"Lægemidlet bør ikke anvendes til børn, da der ikke er dokumentation for sikkerhed/ effekt/dosis hos børn."

"Lægemidlet bør ikke anvendes til børn, da erfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig."

Ældre:

Hvis der ikke er udført studier, eller der savnes erfaring med lægemidlet til ældre, bør en af følgende standardsætninger anføres hvis relevant:

"Lægemidlet bør ikke anvendes til ældre, da der ikke er dokumentation for sikkerhed/ effekt/dosis hos ældre."

"Lægemidlet bør ikke anvendes til ældre, da erfaringen med behandling af ældre er utilstrækkelig."

Nedsat nyrefunktion:

Dosisrekommandationer i henhold til kreatininclearence/serumkreatinin.

Nedsat leverfunktion:

Dosisrekommandationer i henhold til den kliniske dokumentation.

Se også SPC-guidelinen.

4.3 Kontraindikationer

Kun absolutte kontraindikationer skal anføres her. Se SPC guidelinen.

Terminologi i henhold til WHO anvendes, hvor det er relevant.

Her anføres lægemiddelstoffer/lægemiddelgrupper, som ikke må anvendes samtidig med det aktuelle lægemiddel, også selv om der kun er stærke teoretiske grunde til ikke at anvende kombinationen.

Specielle patientgrupper, hvor lægemidlet ifølge de kliniske studier er kontraindiceret, nævnes her.

Der bør anføres passende henvisninger til pkt. 4.5 Interaktioner, hvor det er relevant.

Graviditet skal kun angives her, hvis det er strengt kontraindiceret (Krydshenvisning til 4.6).

Følgende standardsætning bør anføres, hvis det er relevant:

"Overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af hjælpestofferne."

Hvis overfølsomhed over for urenheder/rester fra produktionen kan være aktuel, skal dette anføres.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Relative kontraindikationer nævnes først, herefter nævnes særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen.

Absolutte kontraindikationer for bestemte patientgrupper skal ALTID anføres under pkt. 4.3 Kontraindikationer.

Hvis der er fastsat en informationsklausul for præparatet/præparatgruppen, anføres denne her.

Følgende skal beskrives:

1) Tilfælde hvor præparatet kan anvendes under forudsætning af, at der tages bestemte forholdsregler for nogle patienter.
2) Specielle patientgrupper, som må forventes at få præparat- eller præparatgruppe-specifikke bivirkninger ved almindelig anvendelse af præparatet, f.eks. patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion eller hjertepatienter.
3) Tilfælde hvor der for alle patienter må forventes at være en risiko for at få bivirkninger, men hvor bivirkningernes alvor varierer inden for forskellige patientgrup-per.
4) Særligt alvorlige bivirkninger som kræver særligt beredskab f.eks. anafylaktisk shock.
5) Særlig risiko for patienten i starten af behandlingen eller ved behandlingsophør.
6) Specielle kliniske undersøgelser og laboratoriekontroller for risikopatienter angives.
7) Klinisk relevante interaktioner, hvor kombinationen generelt ikke anbefales.
8) Advarsler angående hjælpestoffer i præparatet eller spor af hjælpestoffer fra fremstillingsprocessen.
9) Dosisjustering anføres (Krydshenvisning til 4.2).

Alle bivirkninger, som beskrives i dette afsnit, skal også nævnes i pkt. 4.8 Bivirkninger.

Alle advarsler, som drejer sig om "Graviditet og amning" , "Interaktioner" eller "Trafik-farlighed", anføres kun under de respektive punkter.

Se SPC-guidelinen.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der anføres klinisk relevante interaktioner, som skyldes farmakodynamiske egenskaber hos den aktive substans og in vivo farmakokinetik.
Interaktioner med naturlægemidler, stærke vitamin- og mineralpræparater, kosttilskud, alkohol samt rygning anføres her.

Interaktioner som har betydning for anvendelse af præparatet nævnes først. Herefter anføres interaktioner, som har klinisk betydning for andre præparater, og information om andre interaktioner som skyldes fødeindtagelse eller indtagelse af andre farmakologisk aktive substanser, som ikke er lægemidler. De kombinationer, som ikke bør anvendes, nævnes først. Kun interaktioner, der er påvist for det enkelte stof eller gruppen, nævnes.

Følgende oplysninger skal anføres for alle interaktioner:

  • Samtidig anvendelse af følgende andre præparater er kontraindiceret (krydshenvisning til 4.3).
  • Samtidig anvendelse af følgende andre præparater kan ikke anbefales (krydshenvisning til 4.4).
  • Samtidig anvendelse af følgende andre præparater medfører følgende forholdsregler og dosisjusteringer (krydshenvisning til 4.2 og 4.4).

Følgende oplysninger anføres under hvert afsnit, hvor det er relevant:

Enhver ændring af kliniske manifestationer og virkning på plasmakoncentration og AUC for det aktive stof, aktive metabolitter og/eller laboratoriekontroller, som skyldes interaktioner.

Virkningsmekanismen bag interaktionen skal så vidt muligt beskrives.

Se SPC-guidelinen

4.6 Graviditet og amning

Følgende oplysninger anføres:

Graviditet:

Oplysninger om erfaringer med human anvendelse af præparatet og konklusioner fra de prækliniske toksicitetsstudier, som er relevante for en risikovurdering under graviditet, anføres.

Der anføres anbefalinger om anvendelse af præparatet i alle 3 trimestre. Forholdsregler ved utilsigtet indtagelse af præparatet under graviditet anføres, hvor det er relevant.

Der anføres krydshenvisning til 5.3, hvor det er relevant.

Følgende standardsætninger anføres, hvor det er relevant:

""Fællesnavn" medfører / er under mistanke for at medføre alvorlige fosterskader, hvis det anvendes under graviditeten."

""Fællesnavn" er kontraindiceret under graviditet (kun ved absolut kontraindikation)."

"Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen (og i mindst x antal uger efter behandlingen)."

""Fællesnavn" har farmakologiske virkninger, der er skadelige for graviditeten og/eller fosteret/det nyfødte barn."

""Fællesnavn" bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet." (Dette bør specificeres).

"Erfaringsgrundlaget for anvendelse af "Fællesnavn" til gravide er ringe."

"Reproduktionstoksicitet er set i dyreforsøg (se afsnit 5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke."

"Erfaringsgrundlaget fra dyreforsøg er utilstrækkeligt, hvad angår virkningerne på svangerskab /og eller / den embryonale/ føtale udvikling, fødsel og den postnatale udvikling (se afsnit 5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke."

"Der er ingen erfaring med anvendelse af "Fællesnavn" til gravide."

"Dyreforsøg indicerer ikke nogle direkte eller indirekte skadelige virkninger på svangerskab, den embryonale/ føtale udvikling, fødsel eller den postnatale udvikling (se afsnit 5.3)."

"Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide."

"Bør så vidt muligt ikke anvendes til gravide."

"Bør indtil videre ikke anvendes til gravide."

"Bør ikke anvendes til gravide."

"Data fra et begrænset antal/ x tilfælde, hvor den gravide blev behandlet med "fællesnavn", indicerer ingen skadelig virkning på svangerskabet eller på fosterets/det nyfødte barns sundhedstilstand. Indtil videre er der ikke andre relevante epidemiologiske data tilgængelige.
Reproduktionstoksicitet er set i dyreforsøg (se afsnit 5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke."

"Data fra et begrænset antal/ x tilfælde, hvor den gravide blev behandlet med "fællesnavn", indicerer ingen skadelig virkning på svangerskabet eller på fosterets/det nyfødte barns sundhedstilstand. Indtil videre er der ikke andre relevante epidemiologiske data tilgængelige.
Dyreforsøg indicerer ikke nogle direkte eller indirekte skadelige virkninger på svangerskab, den embryonale/ føtale udvikling, fødsel eller den postnatale udvikling (se afsnit 5.3).
Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke."

"Data fra et begrænset antal/ x tilfælde, hvor den gravide blev behandlet med "fællesnavn", indicerer ingen skadelig virkning på svangerskabet eller på fosterets/det nyfødte barns sundhedstilstand. Indtil videre er der ikke andre relevante epidemiologiske data tilgængelige."

"Velorganiserede epidemiologiske studier indicerer ingen skadelig virkning af "fællesnavn" på svangerskabet eller på fosterets/det nyfødte barns sundhedstilstand."

""Navn" kan anvendes til gravide."

Amning:

Der anføres information om udskillelse af den aktive substans eller metabolitter i modermælk.
Der skal gives anbefalinger om, hvorvidt amningen skal ophøre.

Der anføres krydshenvisning til 5.3, hvor det er relevant.

Følgende standardsætninger anføres, hvor det er relevant:

""Fællesnavn/metabolit" udskilles i modermælk."

""Fællesnavn/metabolit" udskilles i modermælk. Mælk/plasmakoncentrationsrationer"

"Der foreligger ingen meddelelser om bivirkninger hos det ammede barn."

"Selv om udskillelsen i modermælk er betydelig, foreligger der ingen meddelelser om bivirkninger hos det ammede barn."

""Fællesnavn" bør indtil videre ikke anvendes i ammeperioden."

""Fællesnavn" bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden, i så fald bør amningen ophøre."

""Fællesnavn" bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden."

""Fællesnavn" bør ikke anvendes i ammeperioden."

"Erfaring savnes."

""Fællesnavn" kan anvendes i ammeperioden."

Antikonception:

""Fællesnavn" interagerer med orale kontraceptiva ved samtidig behandling. Anden, sikker antikonception bør derfor anvendes under behandling med "fællesnavn" (og i mindst x antal uger efter behandlingen)."

"Graviditet bør undgås under behandling med "fællesnavn"."

"Under behandling med "fællesnavn" (og i mindst x antal uger efter behandlingen) skal både mænd og kvinder, der er seksuelt aktive, anvende sikker antikonception."

Kvinder i den fertile alder:

Anbefalinger om brug af det aktuelle lægemiddel til fertile kvinder skal anføres, hvor det er relevant.

Se SPC-guidelinen.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Alle lægemidler klassificeres her med: Mærkning / Ikke mærkning

Mærkning: Medfører altid en af følgende standardtekster: ST1 , ST2 eller ST7)
(se nedenfor).

Ikke mærkning: Her bør en af følgende standardtekster anføres: ST3, ST4 eller ST8 og ST5, ST6 eller ST9 (se nedenfor).
Standardtekst ST10 anvendes hvis relevant (se nedenfor).
Om et præparat skal mærkes eller ikke mærkes bestemmes af præparatets pharmakodynamiske profil og/eller dets bivirkningsprofil.

Sygdommens "trafikfarlighed" skal normalt ikke omtales i SPC, og mærkningen afhænger ikke af sygdommens "trafikfarlighed".

Lægemidlets påvirkning af sygdommens "trafikfarlighedsprofil" skal omtales i SPC. Dette kan have betydning for mærkningen og standardteksterne.

Pharmakodynamisk profil:

Følgende ATC-grupper med undtagelse af "ikke sederende antihistaminer" (LMS skrivelse af 16.12 1980) skal altid mærkes:

A 08 AA Centralt virkende anorexika

M 03 B Centralt virkende muskelrelaxerende lægemidler

N 02 A Stærkt virkende analgetika

N 03A Antiepileptika

N 05 B Neurosemidler

N 05 C Hypnotika og sedativa

R 05 DA Visse hostestillende og expectorerende lægemidler
R 05 FA

R 06 A Antihistaminer til systemisk brug (sederende)

Lægemidler som indeholder mere end 10% alkohol

Hvis specifikke undersøgelser af lægemidlets påvirkning af reaktionsevnen viser, at et bestemt lægemiddel tilhørende en af ovennævnte ATC-grupper ikke påvirker reaktions-evnen, kan dette lægemiddel fritages for mærkning, jf. "ikke sederende antihistaminika"

Resultatet/graden af specifikke tests på lægemidlets indflydelse på reaktionsevnen og tilhørende standardsætning:

Ingen - let påvirkning: ST5
Mindre - moderat påvirkning: ST3
Væsentlig påvirkning: ST1 ?

(Trafikmærkning: Ikon for trafikfarligt lægemiddel)

Bivirkningsprofil:

Arten af bivirkninger:
Sederende: Døsighed, træthed etc.
Andet som kan påvirke koncentrations- og reaktionsevnen: Svimmelhed, kval-me/opkastning etc.

Bivirkningerne kan være "konstante", dvs. under hele behandlingsforløbet: K

Bivirkningerne kan være "forbigående", f.eks. initialt eller ved ændring af dosis: F

Mærkning er afhængig af bivirkningernes sværhedsgrad og hyppighed.
Sværhedsgrad: Let, moderat, svær.
Hyppighed: Meget almindelig, almindelig, ikke almindelig, sjælden, meget sjælden.


Mærkning / Standardsætninger

  let moderat svær
meget almindelig K ST6
F ST9
K ST4
F ST8
ST2 Ikon for trafikfarligt lægemiddel
F ST7 Ikon for trafikfarligt lægemiddel
almindelig K ST6
F ST9
K ST4
F ST8
ST2 Ikon for trafikfarligt lægemiddel
F ST7 Ikon for trafikfarligt lægemiddel
ikke almindelig     ST2
F ST7
sjælden      
meget sjælden      

(Trafikmærkning: Ikon for trafikfarligt lægemiddel)

Følgende standardtekster skal/bør anvendes:

Standardtekster

ST1 ""Navn" påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad."

ST2 ""Navn" kan på grund af bivirkninger påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad."

ST3 ""Navn" påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner."

ST4 ""Navn" kan på grund af bivirkninger påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad."

ST5 ""Navn" påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner."

ST6 ""Navn" kan på grund af bivirkninger påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i ubetydelig grad."

ST7 ""Navn" kan især ved starten af behandlingen og ved øgning af dosis påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad."

ST8 ""Navn" kan især ved starten af behandlingen og ved øgning af dosis påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad."

ST9 ""Navn" kan især ved starten af behandlingen og ved øgning af dosis påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i ubetydelig grad."

ST10 "Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner."

ST11 "Ikke relevant".

4.8 Bivirkninger

Alle bivirkninger, hvor kausal sammenhæng mellem bivirkningen og lægemidlet er en mulighed, skal angives her.
Bivirkninger, hvor der ikke som minimum er mistanke om en kausal sammenhæng mellem bivirkningen og lægemidlet, må ikke anføres her.
Erklæringer om, at lægemidlet ikke giver bestemte bivirkninger, må ikke anføres.
Erklæringer om, at lægemidlet generelt tåles godt eller har få bivirkninger, må ikke anføres.
Erklæringer om, at kausal sammenhæng mellem en mistænkt bivirkning og lægemidlet ikke har kunnet påvises, må ikke anføres.

Afsnittet opdeles i 2 underafsnit:
• En generel kort beskrivelse med en samlet angivelse af, hvor mange procent af de behandlede patienter, der kan forventes at få bivirkninger.
• Tabel med specifik og detaljeret præsentation af de enkelte bivirkninger.

I det specifikke afsnit skal alle bivirkninger opføres i henhold til organklasser (MedDRA) og opdeles i henhold til frekvens, hvor bivirkningerne angives i forhold til, hvor alvorlige de er, med de alvorligste først. Hvis en bivirkning er irreversibel, bør dette angives.

Organklasser:

Infektioner og infestationer
Neoplasmer, godartede og maligne (inklusive cyster og polypper)
Lidelser i blod og lymfe
Lidelser i immunsystemet
Endokrine lidelser
Metaboliske og ernæringsmæssige lidelser
Psykiatriske lidelser
Lidelser i det centrale og perifere nervesystem
Lidelser i det autonome nervesystem
Lidelser i øjne
Lidelser i øre
Lidelser i myo-, endo-, perikardium og klapper
Vaskulære (ekstrakardielle) lidelser
Respiratoriske lidelser, lidelser i thorax og mediastinum
Gastrointestinale lidelser
Lever- og galdevejslidelser
Dermatologiske lidelser
Muskuloskeletale-, bindevævs-og knoglelidelser
Lidelser i nyrer og urinveje
Lidelser i forbindelse med graviditet, puerperium og den perinatale periode
Forstyrrelser i reproduktion og lidelser i mammae
Medfødte familiære / arvelige lidelser
Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted
Undersøgelser
Traumer og forgiftning
Kirurgiske og medicinske procedurer
Sociale årsager

Bivirkningerne listes i de ovennævnte organklasser i den angivne rækkefølge.

Bivirkningerne angives under de relevante organklasser opdelt efter hyppighed:

Meget almindelig (>1/10)
Almindelig (>1/100 og <1/10)
Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)
Sjælden (>1/10.000 og <1/1000 )
Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter)

Ovennævnte betegnelser og inddeling skal følges.

Opdelingen i organklasser og hyppighed gælder både for bivirkninger rapporteret i kliniske forsøg og bivirkninger rapporteret spontant efter markedsføringen af lægemidlet.
Bivirkningerne bør rapporteres samlet og ikke opdelt i kliniske forsøg / ikke kliniske forsøg. En sådan opdeling vil kun undtagelsesvis kunne accepteres, og den vil normalt ikke kunne accepteres efter 1. forlængelse af markedsføringstilladelsen.

4.9 Overdosering

Akutte symptomer på overdosering beskrives. Potentielle følgetilstande relateret til for-skellige dosisnivaeuer beskrives.
Der skal være en beskrivelse af den anbefalede behandling af overdosering herunder forslag til specifikke agonister/antagonister og metoder, der øger udskillelsen af stoffet f.eks. dialyse etc.

Hvor det er relevant kan følgende standardsætning anføres:

"Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering."

4.10 Udlevering

5. FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0 Terapeutisk klassifikation

ATC-kode : "kode" og "kategori"

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

I dette afsnit skal kun gives oplysninger, der er relevante for den ordinerende læge i relation til de godkendte indikationer og de potentielle bivirkninger.
Følgende beskrives kort og præcist:
1. Virkningsmekanisme (Hvis den er kendt).
2. Farmakodynamisk effekt.
3. Klinisk effekt. (Kun undersøgelser, som er relevante for de godkendte indikationer, bør refereres).

Se SPC-guidelinen.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Her beskrives de farmakokinetiske egenskaber hos den aktive substans relevante for den anbefalede dosis, den/de godkendte styrker og den/de godkendte lægemiddelformer. Kun hvis disse oplysninger ikke findes, kan der anføres resultater, som er fundet ved andre administrationsveje, andre lægemiddelformer og andre alternative doser.

De primære farmakokinetiske parametre f.eks. biotilgængelighed og clearance bør anføres som gennemsnitsværdier.

Desuden anføres følgende oplysninger: ( Se i øvrigt SPC-guidelinen).

1. En generel introduktion indeholdende oplysninger om hvorvidt præparatet er et pro-drug , om der er aktive metabolitter, chirale centre, opløselighed etc. (se SPC-gui-delinen).

2. En generel beskrivelse af karakteristika for den aktive substans efter administration af den/de styrker/lægemiddelformer, som er anført i produktresuméet indeholdende korte præcise oplysninger om: (Se SPC-guidelinen).

• Absorption
• Fordeling
• Biotransformation
• Elimination
• Linearitet/Nonlinearitet

1. Patientkarakteristika (se SPC-guidelinen).

2. Farmakokinetiske/Farmakodynamiske sammenhænge (se SPC-guidelinen).

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Her anføres korte præcise oplysninger om alle prækliniske data, som er relevante for den behandlende læge med henblik på at give et indblik i præparatets sikkerhedsprofil, når det anvendes til den/de godkendte indikation/er. Oplysningerne skal ikke anføres, hvis de allerede er anført andre steder i produktresuméet (se SPC-guidelinen).

Følgende standardsætninger bør anføres, hvor det er relevant:

"De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventio-nelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser, geno-toksicitet, karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet."

"Der blev kun iagttaget prækliniske virkninger ved en eksponering, som vurderes at overstige den maksimale eksponering hos mennesker tilstrækkeligt til at indikere, at disse kun har ringe relevans for den kliniske anvendelse."

"Følgende bivirkninger, som ikke er set i de kliniske undersøgelser, men hos dyr, hvor eksponeringsniveauerne var svarende til de kliniske eksponeringsniveauer, er muligvis relevante for den klinisk anvendelse."

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

En liste over samtlige hjælpestoffer angives kvalitativt. Alle hjælpestoffer skal inkluderes; også de, som findes i meget små mængder, som f.eks. blæk.

Hjælpestofferne skal betegnes med det i DLS fastsatte navn, INN-navnet, BAN, USAN eller den kemiske betegnelse.

For farve- og tilsætningsstoffer samt konserveringsmidler tilføjes E-numre.

6.2 Uforligeligheder

Følgende sætninger bør anføres, hvor det er relevant:

"Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6."

"Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler."

"Ikke relevant".

Her anføres information om fysisk og kemisk uforligelighed med lægemidler, som det er sandsynligt, at lægemidlet vil blive blandet med eller administreret sammen med. Disse oplysninger er specielt vigtige for parenterale lægemidler.

Information om forligelighed skal ikke anføres her, men under pkt. 6.6 Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion.

Hvis der ikke er udført uforligelighedsundersøgelser, bør følgende standardsætning til-føjes, hvor det er relevant:

"Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler."

Der anføres uforligelighed med sprøjter eller dele heraf, slanger, administrationssæt etc.

6.3 Opbevaringstid

Opbevaringstiden for præparatet anføres.
Opbevaringstiden efter fortynding eller rekonstitution anføres.
Opbevaringstiden efter anbrud anføres.
Opbevaringstiden uden for originalemballagen anføres.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Følgende sætninger bør anføres, hvor det er relevant:

"Ingen"

"Må ikke opbevares over 30°C"

"Må ikke opbevares over 25°C"

"Opbevares ved 2°C – 8°C"

"Opbevares frossen ved x°C"

"Opbevares i original emballage"

"Opbevares i original emballage, tæt tillukket"

”Opbevares i ydre karton”

"Må ikke opbevares koldt"

"Må ikke fryses eller udsættes for frost"

Alle opbevaringsbetingelser anføres for det ikke anbrudte lægemiddel, rekonstitueret lægemiddel og efter anbrud etc.

6.5 Emballage

Her anføres kort, hvilken emballagetype, art / type, der er tale om. Det anvendte materi-ale f.eks. Ph. Eur. type I glas beskrives. Der skal anvendes Ph. Eur. Standard Terms, DLS.

Alle registrerede pakningsstørrelser skal listes (blister, glas etc.), men
pakningsstørrelser skal ikke anføres, hvis pakningsstørrelser ikke indgår i markedsføringstilladelsen.

Hvis det er nødvendigt, kan følgende standardsætning anføres:

"Det er ikke alle pakningsstørrelser, som er markedsført."

6.6 Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion

Der anføres udelukkende oplysninger til apoteket eller sundhedspersonale, som er nød-vendige for administration af lægemidlet til patienten. Andre oplysninger til lægen, sundhedspersonale eller patienten vedrørende lægemidlets håndtering/anvendelse anfø-res under pkt. 4.2 Dosering.
Hvor det er relevant, anføres følgende standardsætning:

"Ingen særlige forholdsregler."

Dokumenterede oplysninger om forligelighed angives her. Se SPC-guidelinen.

Der anføres oplysninger om destruktion af beholder eller restindhold. Hvis det er nød-vendigt, kan en af følgende standardsætninger anføres:

"Destruktion, emballage: Ingen særlige krav."

"Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør eller kommunal modtageordning i henhold til gældende regler."

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Navn og adresse på indehaveren af markedsføringstilladelsen og evt. repræsentant anføres.

Der må ikke anføres telefon- eller faxnumre, e-mail adresser eller web-site adresser.

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

Markedsføringstilladelsesnummeret (MTnr.) anføres.

Hvis der er flere styrker anføres de enkelte markedsføringstilladelsesnumre i forbindelse med de enkelte styrker.

MTnr. er de 5 midterste cifre i sagsnr. /journal nr.

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

Her anføres datoen for den allerførste markedsføringstilladelse, der udstedt for præparatet uanset lægemiddelform og styrke.

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Datoen for seneste ændring af teksten anføres.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.