Meld en bivirkning ved medicinsk cannabis

2. februar 2022

Som bruger af medicinsk cannabis eller pårørende til denne kan du melde bivirkninger ved produkterne ved hjælp af vores e-blanket.

Læs venligst teksten nedenfor og tryk herefter på linket til blanketten i bunden af siden for at indberette en formodet bivirkning ved medicinsk cannabis.

Det kan være en god idé at have pakken med medicinsk cannabis ved hånden, når du skal indtaste oplysninger om produktet.

Du finder blanketten her.

Det tager ca. 10 min. at udfylde blanketten.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 4488 9595, hvis du har spørgsmål undervejs eller ikke kan benytte vores e-blanket til at indberette.

Kontakt lægen, hvis du eller din pårørende oplever en bivirkning

Du bør altid kontakte lægen, hvis du eller din pårørende oplever bivirkninger. Din læge kan vurdere, om bivirkningen betyder, at din behandling skal ændres.

Hvad er en bivirkning

En bivirkning er en skadelig og uønsket virkning ved medicinsk cannabis.

En bivirkning kan fx være:

  • Træthed
  • Svimmelhed

Der er ikke lavet systematiske undersøgelser af arten og hyppigheden af bivirkninger ved medicinsk cannabis.

Når du foretager en indberetning om en formodet bivirkning modtager vi samtidig personoplysninger om dig, som vi registrerer og behandler. Læs mere om persondata.

Lægemiddelstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
CVR-nr.: 37052485
Telefon: 44 88 95 95
Mail: Send en mail

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Troels Mogensen, på følgende måder:

Ved brev:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Lægemiddelstyrelsen registrerer alle indberetninger om formodede bivirkninger ved cannabisslutprodukter i vores bivirkningsdatabase, og vi anvender bivirkningsdata til at undersøge, om der er nye eller ændrede risici ved produkterne.
  • Bivirkningsdata vil indgå i monitoreringen og evalueringen af forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Der henvises til kapitel 8 i lov nr. 1668 af 26. december 2017 om forsøgsordning med medicinsk cannabis og om ordning for dyrkning m.v. af medicinsk cannabis (med senere ændringer), og bekendtgørelse nr. 1732 af 26. december 2017 om indberetning af bivirkninger ved medicinsk cannabis og behandling af bivirkningsindberetninger.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Helbredsoplysninger og stamoplysninger, fx navn, initialer, cpr.nr.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase er en database, som den engelske lægemiddelmyndighed, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), har etableret og håndterer driften af. Lægemiddelstyrelsen benytter sig således af MHRA som databehandler.

Dine personoplysninger overføres til modtagere uden for EU og EØS.

Lægemiddelstyrelsens databehandler, MHRA, er beliggende i England. EU-kommissionen har den 28. juni 2021 truffet afgørelse om, at England har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau og dermed er et sikkert tredjeland, jf. artikel 45 i databeskyttelsesforordningen.

MHRA benytter en underleverandør, Accenture India, i Indien.  Datatilsynet har givet tilladelse til den specifikke overførsel af data til et tredjeland i tilladelse af 8. oktober 2010, jf. artikel 46, stk. 5, i databeskyttelsesforordningen. Du kan ved henvendelse til os få tilsendt en kopi af Datatilsynets tilladelse.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dine personoplysninger vil under alle omstændigheder blive opbevaret i den periode, hvor forsøgsordningen med medicinsk cannabis løber (forsøgsordningen udløber den 31. december 2025). Når vi skal fastlægge, hvor længe din oplysninger vil blive opbevaret herefter, vil vi lægge vægt på følgende:

At dine data alene opbevares i en periode, hvor det af hensyn til patientsikkerheden er relevant at kunne identificere dig med henblik på at kunne stille opfølgende spørgsmål. Herefter vil data vedrørende patienten blive anonymiseret.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål til medicinsk cannabis?


Du er velkommen til at ringe til vores informationscenter på tlf. 44 88 95 95 eller skrive til Send en mail, hvis du har spørgsmål om medicinsk cannabis.

Du kan også stille dine spørgsmål på vores Facebook-side: https://www.facebook.com/laegemiddel/