Tilsyn med apoteker - behandling af klager

6. oktober 2022

Forskellen på klager og tilsyn

Lægemiddelstyrelsen fører tilsyn og kontrol med apotekerne og herunder med, at apotekerne overholder reglerne på lægemiddelområdet, så du som patient kan have tillid til dit lokale apotek. Lægemiddelstyrelsen kan derfor af egen drift eller på baggrund af henvendelser fra borgere m.v. tage sager op til tilsyn i forhold til et apotek. Vi foretager også løbende inspektion af apotekerne for at sikre, at apotekerne overholder reglerne på området. Lægemiddelstyrelsen er derimod ikke en klageinstans, men mener man som borger at et apotek har handlet i strid med reglerne for apoteker, kan man gøre Lægemiddelstyrelsen opmærksom på det ved en skriftlig henvendelse. .

Kontakt apoteket, hvis du har haft en dårlig oplevelse

Apotekerne er meget opsat på at yde dig en god service. Hvis du skulle have haft en dårlig oplevelse ved besøg på et apotek, så bør du altid kontakte apoteket for en dialog om sagen.

Det er vores erfaring, at mange misforståelser kan løses på denne måde, og den indledende dialog med apoteket kan bidrage til at klarlægge, om apoteket har overholdt sine forpligtelser efter lovgivningen, eller om der fortsat er behov for at gøre Lægemiddelstyrelsen opmærksom på forhold på et apotek. Det vil være en fordel, hvis dialogen med apoteket har været skriftlig.

Lægemiddelstyrelsen tager en sag til tilsyn

Hvis vi ud fra din henvendelse mener, at det er relevant at undersøge, om apoteket kan have overtrådt sine forpligtelser, så vil vi kontakte apoteket for at få sagen nærmere belyst. Som tilsynsmyndighed er det op til os at følge det fokus i sagen, som vi mener, der er fagligt belæg for i forhold til de regler, som er beskrevet i apoteker- og lægemiddellovgivningen. Derfor har man som borger ikke ret til at kræve, at Lægemiddelstyrelsen tager en sag til tilsyn.

Skal Lægemiddelstyrelsen udtale kritik overfor et apotek, eller eventuelt i særligt alvorlige tilfælde give sanktioner eller indgive en politianmeldelse mod et apotek, skal det være tydeligt, at apoteket har overtrådt en regel.

Hvis det viser sig, at der er uenighed om hvad der skete, og en overtrædelse ikke klart kan konstateres eller dokumenteres, så er det vigtigt at vide, at Lægemiddelstyrelsen ikke som domstolene kan afveje beviser gennem vidneafhøring. Hvis sagen ender med at være ord-mod-ord, så vil vi ofte komme frem til, at der ikke er grundlag for at tage sagen til tilsyn eller vi vil vurdere, at apoteket ikke har overtrådt reglerne på området.

Din videre rolle i sagsbehandling ved tilsynssager

En tilsynssag er en sag mellem apoteket og Lægemiddelstyrelsen som tilsynsmyndighed. Du vil derfor ikke blive inddraget i selve afgørelsen af en tilsynssag, medmindre udfaldet af sagen har en konkret konsekvens for dig.

Hvis du fx har sendt en anonym henvendelse, kan vi selvfølgelig ikke kontakte dig, men vi vurderer altid alle henvendelser i forhold til, om de er relevante for vores tilsyn med apotekerne.

Lægemiddelstyrelsen kan i sagsbehandlingen bede dig om flere oplysninger, ligesom vi normalt vil bede apoteket om en redegørelse for deres syn på sagen, herunder eventuelle dokumenter eller data, der måtte være relevant for sagens behandling. Vi vil sørge for at sagen er grundigt oplyst og typisk også høre dig over sagens oplysninger, hvis du har en retlig interesse i sagen.

Når sagen afsluttes

Når vi afslutter en tilsynssag, vil vi sende et brev til apoteket med vores afgørelse af, om apoteket har overtrådt apoteker- eller lægemiddellovgivningen. Hvor reglerne er overtrådt, vil vi udtale kritik og give forskellige sanktioner til apoteket og eventuelt i særlige tilfælde anmelde sagen til politiet med henblik på, at anklagemyndigheden rejser sag om bødestraf.

Lægemiddelstyrelsen henviser til andre myndigheder

Lægemiddelstyrelsen kan kun tage sager til tilsyn, der handler om apoteker- eller lægemiddellovgivningen.

Hvis din henvendelse vedrører overtrædelse af andre regler, vil vi derfor henvise dig til den myndighed, der administrerer de relevante regler eller sende din sag direkte til disse myndigheder. Det kan eksempelvis være Datatilsynet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Som det gælder ift. andre private handelsdrivende, så vil du ofte være henvist til at anlægge en retssag, hvis du ønsker at gennemføre et krav om erstatning eller ønsker at få penge tilbage. Du bør i sådanne tilfælde overveje at kontakte en advokat eller eventuelt den lokale retshjælp. Lægemiddelstyrelsen har ikke mulighed for at gennemføre pengekrav for dig.

Apotekernævnet

Hvis din henvendelse drejer sig om service på apoteket, kan du henvende dig til Apotekernævnet på www.apotekernaevnet.dk.