Til landets apoteker: Indkaldelse af ansøgning om vagttjeneste

19. januar 2017

Lægemiddelstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra apotekere, som ønsker at varetage vagttjeneste fra den 1. januar 2018.

Vagttjeneste kan varetages fra apoteker og fra apoteksfilialer, jf. aftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danmarks Apotekerforening fra den 23. juni 2016 og lovforslaget som udmønter aftalen.

Apoteker og apoteksfilialer kan ansøge om at varetage vagttjeneste efter henholdsvis

 1. Liste A vagttjeneste, der har åbent kl. 06.00-24.00 alle årets dage.
 2. Liste B vagttjeneste, der har åbent kl. 08.00-21.00 på alle hverdage, og lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 18.00-21.00, og søn- og helligdage fra kl. 10.00-15.00.
 3. Liste C vagttjeneste, der har åbent på hverdage kl. 08.00-19.00 alle hverdage, lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 16.00-18.00, og søn- og helligdage kl. 10.00-13.00.
 4. Det nationale døgnvagtsapotek i København, der har åbent hele døgnet alle dage om året.

Krav til bemanding

 1. Liste A vagttjeneste skal varetages af en farmaceut i hele vagttjenestens åbningstid, og farmaceuten skal varetage bagvagtsfunktion for de liste B (dem uden farmaceuter) og liste C apoteker og apoteksfilialer, der er indgået aftale herom.
 2. Liste B vagttjeneste skal varetages af en farmakonom eller en farmaceut i hele vagttjenesten åbningstid. Såfremt vagttjenesten skal varetages af en farmaceut, skal der ansøges specifikt.
 3. Liste C vagttjeneste skal varetages af en farmakonom eller en farmaceut i hele vagttjenesten åbningstid.
 4. Det nationale døgnvagtsapotek i København skal varetages af en farmaceut i hele vagttjenesten åbningstid, og farmaceuten skal varetage bagvagtsfunktion hele døgnet for de liste B og C apoteker og apoteksfilialer, der er indgået aftale herom, og spørgsmål fra akut- og vagtlægefunktionen. På det nationale vagtapotek, skal sundhedspersoner og borgere kunne søge råd og vejledning om lægemidler uden for de øvrige apotekeres åbningstid og bistå i undtagelsesvise situationer fx i forbindelse med epidemier, hvor der måtte være behov ift. nødlagre m.v. 

Der gøres opmærksom på, at der ved ansøgning om vagttjeneste efter liste B (dem uden farmaceuter) eller liste C, skal indgås en aftale med et liste A apotek om oprettelse af bagvagtfunktion. Denne aftale skal indgås når det af Lægemiddelstyrelsen er blevet offentliggjort, hvilke apoteker der kommer til at varetage vagtfunktion efter liste A.

Der vil blive udstedt en bekendtgørelse vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste, som skal træde i kraft den 1. januar 2018. Bekendtgørelsen forventes, at blive sendt i offentlig høring medio januar 2017.

Honorering

Godtgørelsen for vagttjenesten er følgende:

Liste A vagttjeneste: 1,2 mio. kr. årligt

Liste B vagttjeneste: 720.000 kr. årligt (+ 0,2 mio. kr. ved fuld farmaceutbemanding)

Liste: C vagtjeneste: 370.000 kr. årligt.

Nationalt døgnvagtsapotek i København: 1,95 mio. kr. årligt

Det vil, hvor lægen vurderer det nødvendigt, være muligt at få lægemidler bragt ud i vagtapotekets åbningstid. Apoteker eller apoteksfilialer, som Lægemiddelstyrelsen har meddelt eller pålagt varetagelse af vagttjeneste, og som udbringer et eller flere lægemidler efter ordination fra en læge tilknyttet de regionale akut- og vagtlægefunktioner ydes følgende tilskud:

 • Ved afstand (på vej) på 15 km og derunder fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 150 kr. pr. udbringning.
 • Ved afstand (på vej) over 15 km, til og med 25 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 300 kr. pr. udbringning.
 • Ved afstand (på vej) over 25 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 600 kr. pr. udbringning.

Honoreringen og satserne for udbringning vil fremgå af bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v., som forventes at blive sendt i offentlig høring i efteråret 2017.

Fordeling af vagttjenesten under liste A, B, C og D fastsættes af Lægemiddelstyrelsen, og vil afhænge af antallet af ansøgninger til de enkelte lister og den geografiske fordeling af de indkomne ansøgninger.

For at sikre en geografisk og regional fordeling af vagttjenesten vil det være muligt for Lægemiddelstyrelsen at påbyde apotekere at varetage vagttjeneste, hvis helt særlige lægemiddelforsyningsmæssige hensyn taler for det.

Vagttjeneste tildeles for 5 år ad gangen.

Ved ansøgning efter liste B bedes du medsende ansøgning om farmaceutbemanding, hvis du ønsker dette.

I ansøgningen skal redegøres for, hvordan vagtfunktionen søges etableret.

Ansøgning sendes til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S og skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest mandag den 6. februar 2017.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.