Ansøg som farmaceut med en uddannelse fra et EU/EØS land eller Schweiz

14. oktober 2019, Opdateret 10. september 2021

Personer med statsborgerskab i et EU/EØS-land eller Schweiz og en uddannelse i farmaci fra et af disse lande, og som opfylder EUs minimumskrav jf. direktiv, er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Som farmaceut kan du søge om europæisk erhvervspas (European Professional Card, EPC), som er en elektronisk procedure, du kan bruge for at få dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt i et andet EU-land.

Du kan læse mere om det europæiske erhvervspas på Europa Kommissionens hjemmeside.

EU flag

Europæisk erhvervspas


Europæisk erhvervspas er en elektronisk procedure, som du kan bruge for at få dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt i et andet EU-land. Du kan læse mere på Europa-kommissionens hjemmeside

For at arbejde på et dansk apotek eller sygehusapotek skal du have en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Ønsker du at ansøge om tilladelse til at tage længerevarende eller midlertidig ansættelse som farmaceut på et dansk apotek eller sygehusapotek?

 

Følgende dokumenter skal vedhæftes ansøgningen for at søge om tilladelse til at arbejde som farmaceut på dansk apotek eller sygehus apotek.

1) Bekræftet kopi af dokumentation for navn, statsborgerskab og fødselsdato. (Fx i form af kopier af relevante sider i pas).

2a) Bekræftet kopi af originalt uddannelsesbevis der er nævnt i bilag V, pkt. 5.6.2. ”Beviser for uddannelse som farmaceut” til direktiv 2005/36/EF, i givet fald ledsaget af tilhørende certifikat.

2b) Såfremt dit uddannelsesbevis ikke svarer til benævnelserne for uddannelseslandet i bilag V, pkt. 5.6.2. til direktiv 2005/36/EF, skal der til uddannelsesbeviset vedlægges en bekræftet kopi af attestation udstedt af de kompetente myndigheder i uddannelseslandet, hvoraf det fremgår, at det pågældende uddannelsesbevis i farmaci er udstedt for en uddannelse, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF, og at uddannelsen sidestilles med de i dette direktiv benævnte uddannelser.

2c) Hvis dit uddannelsesbevis er udstedt før den nævnte referencedato i bilag V, pkt. 5.6.2. til direktiv 2005/36/EF, og uddannelsesbeviset vedrører et uddannelsesforløb, der er påbegyndt før dette tidspunkt, skal du vedlægge en bekræftet kopi af attestation til uddannelsesbeviset, der bekræfter, at du faktisk og retmæssigt i et EU/EØS-land eller i Schweiz har udøvet virksomhed som farmaceut i mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går forud for udstedelsen af attestationen.

3) Hvis du efterfølgende har taget et andet navn, end det der står på uddannelsesbeviset, skal du vedlægge bekræftet kopi af vielses- eller navneforandringsattest.

Link til ansøgningsblanket, hvor ovennævnte dokumenter skal sendes ind

Dokumenterne skal indsendes samlet, og sagsbehandlingen af din ansøgning vil først begynde, når alle de ovennævnte dokumenter er indsendt   

Bekræftede tro kopier betyder at alle kopier af originale dokumenter skal være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, politi, myndigheder (fx jobcenter), notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier.

Ønsker du at tage midlertidig eller lejlighedsvis ansættelse som farmaceut på et dansk apotek eller sygehusapotek, kan du indsende forudgående skriftlig anmeldelse herom til Lægemiddelstyrelsen. Vi vurderer ansættelsens midlertidige og lejlighedsvise karakter især på baggrund af varighed, hyppighed, periodicitet og kontinuitet.

Anmeldelse i forbindelse med midlertidig eller lejlighedsvis ansættelse som farmaceut skal fornys hvert år, hvis du ønsker at opretholde muligheden for den type ansættelse. Du skal indsende fornyet anmeldelse herom til Lægemiddelstyrelsen. Hvis der er ændringer til de tidligere indsendte dokumenter, jf. pkt. 1–7, skal dette oplyses ved fornyet anmeldelse.

Personer med en udenlandsk farmaceutuddannelse, der midlertidig eller lejlighedsvis tager ansættelse som farmaceut på et dansk apotek eller sygehusapotek, skal oplyse apotekets kunder om deres faglige titel i etableringslandet. Dette kan evt. gøres ved en angivelse heraf på deres navneskilt. Titlen anføres på etableringsmedlemsstatens officielle sprog eller et af dennes officielle sprog, således at enhver forveksling med den danske titel for farmaceut undgås. Hvis uddannelsestitlen fra uddannelseslandet kan forveksles med en titel, som i Danmark kræver en supplerende uddannelse, som du ikke har, kan Lægemiddelstyrelsen bestemme, at du skal benytte din uddannelsestitel i en, af Lægemiddelstyrelsen angivet passende form.

Følgende dokumenter skal vedhæftes anmeldelsen:

1. Bekræftet kopi af dokumentation for navn, statsborgerskab og fødselsdato. (Fx i form af kopier af relevante sider i pas).

2. Bekræftet kopi af originalt uddannelsesbevis der er nævnt i bilag V, pkt. 5.6.2. ”Beviser for uddannelse som farmaceut” til direktiv 2005/36/EF, i givet fald ledsaget af tilhørende certifikat, samt bevis for at det på tidspunktet for udstedelsen af beviset/attestationen ikke forbydes den pågældende at udøve tjenesteydelsen.

3. Hvis du efterfølgende har taget et andet navn, end det der står på uddannelsesbeviset, skal du vedlægge bekræftet kopi af vielses- eller navneforandringsattest.

4. Såfremt danske myndigheder eller uddannelsesinstitutioner tidligere har foretaget vurderinger vedr. din farmaceutiske uddannelse og dine kvalifikationer, vedlægges tillige kopi af disse.

5. Hvis betingelserne i punkterne 1 og 2 er opfyldt, kan Lægemiddelstyrelsen, vurdere anmeldelsen straks. Hvis disse punkter ikke er opfyldt, skal du opfylde et eller flere af nedenstående punkter:

6. Såfremt dit uddannelsesbevis ikke svarer til benævnelserne for uddannelseslandet i bilag V, pkt. 5.6.2. til direktiv 2005/36/EF, skal der til uddannelsesbeviset vedlægges en bekræftet kopi af en attestation udstedt af de kompetente myndigheder i uddannelseslandet, hvoraf det fremgår, at det pågældende uddannelsesbevis i farmaci er udstedt for en uddannelse, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF, og at uddannelsen sidestilles med de i dette direktiv benævnte uddannelser.

7. Hvis dit uddannelsesbevis er udstedt før den nævnte referencedato i bilag V, pkt. 5.6.2. til direktiv 2005/36/EF, og uddannelsesbeviset vedrører et uddannelsesforløb, der er påbegyndt før dette tidspunkt, skal du vedlægge en bekræftet kopi af en attestation til uddannelsesbeviset, der bekræfter, at du faktisk og retmæssigt i et EU/EØS-land eller i Schweiz har udøvet virksomhed som farmaceut i mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går forud for udstedelsen af attestationen.

Link til ansøgningsblanket, hvor ovennævnte dokumenter skal sendes ind

Dokumenterne skal indsendes samlet, og sagsbehandlingen af din ansøgning vil først begynde, når alle de ovennævnte dokumenter er indsendt   

Bekræftede tro kopier betyder at alle kopier af originale dokumenter skal være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, politi, myndigheder (fx jobcenter), notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier.

Personer med et statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige, som er i besiddelse af en retlig godkendelse fra et af disse landes kompetente myndigheder til at tage ansættelse som farmaceut på et apotek eller sygehusapotek, er omfattet af det i kap. 2 beskrevne regelsæt for EU/EØS-farmaceuter mv.

Følgende dokumenter skal vedhæftes ansøgningen for at søge om tilladelse til at arbejde som farmaceut på dansk apotek eller sygehus apotek.

  1. Bekræftet kopi af dokumentation for navn, statsborgerskab og fødselsdato. (Fx i form af kopier af relevante sider i pas).
  2. Bekræftet kopi af originalt uddannelsesbevis der er nævnt i bilag V, pkt. 5.6.2. ”Beviser for uddannelse som farmaceut” til direktiv 2005/36/EF,
  3. Bekræftet kopi af certifikat udstedt af de kompetente myndigheder i Finland, Island, Norge eller Sverige. Kopien bekræfter, at du har ret til at udøve virksomhed som farmaceut på apotek i udstedelseslandet (”Certificate of Good Standing”). Certifikatet må ved fremlæggelsen ikke være mere end 3 måneder gammelt. Såfremt du er i besiddelse af et nordisk autorisationsbevis, skal dette indsendes i stedet.
  4. Hvis du efterfølgende har taget et andet navn, end det der står på uddannelsesbeviset, skal du vedlægge bekræftet kopi af vielses- eller navneforandringsattest.

Bekræftede tro kopier betyder at alle kopier af originale dokumenter skal være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, politi, myndigheder (fx jobcenter), notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...