Vejledning til farmakonomer uddannet i udlandet, der ønsker at tage ansættelse på et dansk apotek eller sygehusapotek

14. oktober 2016, Opdateret 17. juli 2017

Vejledning til farmakonomer der er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, og uddannet som farmakonom i et af disse lande, og som ønsker at tage ansættelse på et dansk apotek eller sygehusapotek


Nødvendig dokumentation

Oversættelse til dansk eller engelsk

Sprogkrav

Ansøgning

Dokumenterne skal sendes til

Eventuelle tillægskrav for at tilladelse kan opnås

Elektronisk behandling af oplysninger og videregivelse deraf

Klageadgang

Kontakt i LægemiddelstyrelsenI denne vejledning orienterer Lægemiddelstyrelsen om de gældende regler for personer med en udenlandsk farmakonom uddannelse fra et EU/EØS-land eller Schweiz, som ønsker at tage ansættelse som farmakonom på et dansk apotek eller sygehusapotek.

Nødvendig dokumentation

Dokumentation skal indsendes enten i form af bekræftede kopier eller originale dokumenter

Alle kopier af originale dokumenter skal være bekræftet af enten ambassader, politi, notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er identisk med det originale dokument. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier.

Hvis du ønsker dine dokumenter retur, kontaktes Lægemiddelstyrelsen for nærmere aftale.

Lægemiddelstyrelsen kan forlange at se originale dokumenter. Hvis originale dokumenter indsendes, anbefaler vi, at ansøgningen sendes som anbefalet brev.

Oversættelse til dansk eller engelsk

Dokumenter udfærdiget på engelsk, norsk eller svensk behøver ikke at blive oversat. 

Du kan vælge at vedlægge en oversættelse til dansk eller engelsk af de dokumenter, der er listet nedenfor sammen med din ansøgning. Du kan også vente med at sende en oversættelse, indtil Lægemiddelstyrelsen har behandlet din ansøgning og har vurderet, hvilke dokumenter, du skal sende en oversættelse af. En længere sagsbehandlingstid kan forventes, hvis du vælger at vente med at sende en oversættelse.

En oversættelse til dansk eller engelsk skal være foretaget af en af følgende:

  • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet eller
  • En autoriseret translatør. Oversætterens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af en autoriseret translatør. Oversætteren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget. I visse tilfælde kan andre oversættere benyttes, hvis Lægemiddelstyrelsen godkender det. Dokumenter udfærdiget på engelsk, norsk eller svensk behøver ikke at blive oversat. 

Sprogkrav

De personer, hvis udenlandske farmakonom uddannelse vurderes at kunne sidestilles med den uddannelse, som danske farmakonomer gennemgår skal være i besiddelse af de sprogkundskaber, der er nødvendige for at kunne udøve erhvervet som farmakonom på et dansk apotek eller sygehusapotek.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 922 af 26. juni 2015 om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, at der stilles krav om, at apotekspersonalet omhyggeligt og samvittighedsfuldt skal ekspedere og kontrollere recepter og bestillinger på lægemidler samt udlevere, sælge og informere om lægemidler. Dette indebærer bl.a., at apotekspersonalet skal have tilstrækkelige sprogkundskaber i dansk til at kunne føre forsvarlig kommunikation med apotekets kunder, medicinalpersoner og myndigheder m.fl. Ansvaret for, at apotekspersonalet lever op til de bestemmelser, der er nævnt i ovenstående bekendtgørelse, påhviler den ansættende apoteker.

Ansøgning

Følgende dokumenter skal vedlægges:

  • Dokumentation for statsborgerskab i et EU/EØS- land, navn, fødselsdato (f.eks. i form af kopier af relevante sider i pas).
  • Eksamensbevis.
  • Oversigt fra uddannelsesstedet over uddannelsens indhold. For den teoretiske uddannelse oplyses fag/kurser med antal timer eller årsværk. For den praktiske del af uddannelsen oplyses på hvilke apoteker uddannelsen har fundet sted samt varigheden af de enkelte praktiske uddannelsesperioder.
  • Studieordning – fagbeskrivelser.
  • Eventuel dokumentation for erhvervserfaring.
  • Curriculum Vitae.

Dokumenterne skal sendes til

Der skal ikke anvendes et ansøgningsskema. Dokumenterne skal sendes til:

Lægemiddelstyrelsen
Apoteker & Medicintilskud
Axel Heides gade 1
2300 København S 
E-mail: udd@dkma.dk

Eventuelle tillægskrav for at tilladelse kan opnås

Tillægskrav kan være en bestået prøve eller gennemført prøvetid efter eget valg. Kravet om enten prøvetid eller tillægsprøve stilles, hvis Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der er væsentlige forskelle på din samlede uddannelse og en dansk farmakonomuddannelse.

Vurderingen foretages af Lægemiddelstyrelsen efter udtalelse fra Pharmakon A/S, Uddannelsesinstitutionen for farmakonomer.

Hvis din udenlandske uddannelse ikke kan ligestilles med en dansk farmakonomuddannelse, kan du henvende sig til Pharmakon for at få vejledning om mulighederne for at søge optagelse på farmakonomuddannelsen.

Pharmakon
Milnersvej 42
3400 Hillerød
www.pharmakon.dk

Elektronisk behandling af oplysninger og videregivelse deraf

De indsendte oplysninger og dokumentation, der vedrører din farmakonom uddannelser, vil blive behandlet elektronisk af Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med sagsbehandlingen. Dette indebærer fx en registrering af relevante personoplysninger i vores elektroniske journaliseringssystem.

Oplysningerne og dokumentationen vil i nødvendigt omfang blive videregivet til sagkyndige og andre myndigheder med henblik på vurdering af dine uddannelses kvalifikationer.

Som ansøger eller anmelder har man efter principperne i persondataloven bl.a. mulighed for at bede om indsigt i de oplysninger om dig, der behandles, ret til at gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Lægemiddelstyrelsen behandler de indsendte oplysninger og dokumenter fortroligt.

Klageadgang

Såfremt man som ansøger eller anmelder ønsker at klage over Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling eller afgørelse, skal klagen sendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Ministeriet vil derefter tage stilling til, om sagsbehandlingsreglerne er overholdt og til det lovgrundlag, som Lægemiddelstyrelsen har lagt til grund for afgørelsen. Sundheds- og Ældreministeriet kan ikke tage stilling til den sundhedsfaglige vurdering, som afgørelsen er baseret på.

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
E-mail: sum@sum.dk
www.sum.dk

Kontakt i Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen
Apoteker og Medicintilskud
udd@dkma.dk

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.