Meddelelser om veterinærmedicin

 • Ansøgninger om udleveringstilladelser i hverdagene omkring jul og nytår

  | 28. november 2023 |

  Lægemiddelstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår, til og med 1. januar 2024. Lægemiddelstyrelsen behandler dog hastende ansøgninger om udleveringstilladelse (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler fremstillet af et medicinalfirma).

 • Frist for indsendelse af årlige salgsdata for veterinærlægemidler til EU-lægemiddeldatabase (UPD)

  | 8. november 2023 |

  I henhold til Artikel 58(12) i forordning (EU) 2019/6 skal alle indehavere af markedsføringstilladelser til veterinære lægemidler registrere den årlige salgsmængde for hvert af sine veterinærlægemi

 • Behandling af angst hos dyr i forbindelse med nytår

  | 11. oktober 2023 |

  Lægemiddelstyrelsen har før i tiden givet udleveringstilladelse til acepromazin til behandling af hunde og katte i forbindelse med nytårsangst. Fødevarestyrelsen har i en årrække givet generel dispensation til magistrel fremstilling af meprobamat til behandling af nytårsangst hos hunde. Da der nu findes flere godkendte veterinære lægemidler til hund på det danske marked med indikationen angst fremkaldt af lyde, er det ikke længere muligt at få udleveringstilladelse til acepromazin-tabletter.

 • Gravide frarådes at håndtere visse typer loppemidler til hunde

  | 14. juni 2023 |

  Nye studier i laboratoriedyr viser, at hjælpestoffet NMP, som findes i visse typer loppemidler, kan påvirke fosterudviklingen hos drægtige laboratoriedyr. Derfor skal indlægssedlerne til disse loppemidler opdateres med en advarsel imod, at gravide kvinder håndterer produktet.

 • EMA undersøger, om miljøpåvirkningen fra loppe- og flåtmidler til hund og kat bør revurderes

  | 9. januar 2023 |

  Frem til 31. marts 2023 er der offentlig høring om, hvordan naturen bliver påvirket, når loppe- og flåt-midler udskilles fra kæledyr. Efter høringen tager EMA stilling til, om der er behov for skærpede krav og/eller nye anbefalinger ved brug af lægemidlerne.

 • Behandling af angst hos dyr, blandt andet i forbindelse med nytår

  | 10. november 2022 |

  “Nytårsangst” er ikke en veldefineret diagnose, men dækker over fobi for fyrværkeri, som blandt andet kan give sig til udtryk ved lydfobi og angstsymptomer.

 • Nyt blåt EU-logo sikrer tryg nethandel med medicin til dyr

  | 28. januar 2022 |

  Den 28. januar 2022 indføres i hele EU et nyt blåt EU-logo, som skal hjælpe borgerne med at handle medicin til dyr sikkert og lovligt på nettet.

 • Forsyningsvanskeligheder for Onsior injektionsvæske

  | 21. december 2021 |

  Der er i øjeblikket problemer med forsyningen af Onsior, 20 mg/ml, injektionsvæske fra Elanco Denmark ApS.

 • Flere loppemidler i håndkøb

  | 17. november 2021 |

  Fra mandag den 15. november ændres udleveringsgruppen for visse lægemidler mod lopper og flåter til hunde og katte, så lægemidlerne kan købes i håndkøb. Seks midler får fra i dag ændrede udleveringsbestemmelser.

 • Webinar for industrien - om registrering af virksomhedsdata - i EMAs system OMS

  | 1. oktober 2021 |

  Fra den 28. januar 2022, skal virksomheder, selv vedligeholde og registrere virksomhedsdata i EMAs system, Organisation Management Service (OMS). Som hjælp til forberedelse, afholder EMA et webinar for industrien. Lægemiddelstyrelsen vil ikke længere, fra den 28. januar 2022, overføre virksomhedernes organisationsdata til EudraGMDP. I stedet vil, virksomhedstilladelser og certifikater overføres med henvisning til virksomhedsdata i OMS. Dette gælder både for det humane og det veterinære område. Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed forbereder sig på brugen af OMS. EMA afholder et Webinar om ovenstående for industrien den 12. oktober 2021 kl. 14.00-16.30. Vær opmærksom på at tilmeldingsfristen er den 5. oktober.

 • Webinar for markedsføringstilladelsesindehavere om den kommende Veterinærforordning

  | 2. september 2021 |

  Som forberedelse til den kommende Veterinærforordning og Produktdatabase afholder EMA et Webinar for markedsføringstilladelsesindehavere. EMA afholder et Webinar om Union Product Databasen for markedsføringstilladelsesindehavere onsdag den 15. september. På webinaret vil der være en demonstration af systemets funktionaliteter, herunder hvordan man indsender data til Union Product Databasen.

 • Virtuelt interessentmøde om Forordningen om veterinære lægemidler

  | 2. november 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen afholder den 26. november et virtuelt interessentmøde for at orientere om de nye regler om lægemidler til dyr.

 • Det er igen muligt at skaffe markedsførte veterinære lægemidler med propofol

  | 16. juli 2020 |

  Det er igen muligt at skaffe markedsførte veterinære lægemidler med propofol 10mg/ml injektionsvæske, emulsion i danske pakninger. Dyrlæger skal derfor ikke længere søge om udleveringstilladelser til disse, og danske apoteker må heller ikke længere udlevere veterinært propofol i udenlandske pakninger via udleveringstilladelser.

 • Ændret udleveringsbestemmelse for humane lægemidler med propofol

  | 15. juni 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har den 15. juni 2020 ændret udleveringsbestemmelse for humane lægemidler med propofol til NBS (anæstesilogi og kirurgi). Fremover må apotekerne kun udlevere disse lægemidler, hvis de er ordineret af læger på sygehuse eller speciallæger indenfor anæstesiologi og kirurgi.

 • Forsyningsvanskeligheder for veterinære lægemidler med propofol

  | 28. maj 2020 |

  Ud fra de foreliggende oplysninger er det Lægemiddelstyrelsens vurdering, at der om kort tid vil kunne opstå forsyningsvanskeligheder for veterinære lægemidler med propofol.

 • Henvendelser til Lægemiddelstyrelsen om lægemidler

  | 26. marts 2020 |

  Det er vigtigt for Lægemiddelstyrelsen, at virksomheder og brancheorganisationer oplever at få hurtigt svar på deres henvendelser til styrelsen. For at sikre den hurtigst mulige sagsbehandling eksisterer der i Lægemiddelstyrelsen postkasser indenfor de forskellige områder, som styrelsen har ansvar for. Vi sikrer således, at virksomheder og brancheorganisationers spørgsmål visiteres direkte til rette fagområde hurtigst muligt. Lægemiddelstyrelsen henstiller til at anvende de eksisterende postkasser, når muligt.

 • Håndkøbslægemidler til dyr i selvvalg

  | 18. marts 2020 |

  Den 1. januar 2018 trådte nye regler for håndkøbslægemidler i kraft. Med lovændringen (lov nr. 1736 af 27. december 2016 om ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler) blev der indført selvvalg af visse håndkøbslægemidler, så håndkøbslægemidlerne nu kan forhandles i butiksarealer og ikke alene bag disken.

 • Nye anbefalinger fra Det Europæiske Lægemiddelagentur om anvendelse af levende svækkede PRRSV-vacciner til svin

  | 6. december 2019 |

  Den Europæiske Veterinære Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr anbefaler, at dyrlæger og landmænd ikke giver forskellige levende svækkede PRRSV-vacciner samtidig. Hensigten er at mindske risikoen for, at de rekombinerer til nye virus.